Asset Wise Modiz Ad

5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้

5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้
Homeday
5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก มีพลังและความสามารถมากมาย ที่จะจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม แต่โชคร้ายที่ผู้หญิงส่วนมากขาดโอกาสในการที่จะเข้าไปถึงจุดที่สามารถช่วยแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เพราะบนโลกของเรายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกอย่างเท่าเทียมกัน แน่นอนว่าผู้ที่ยากไร้ ขาดโอกาส หรืออยู่ในภาวะปัญหาสังคมอื่น ๆ จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมหรือผลกระทบที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมได้ ในโอกาสของวันสตรีสากล 8 มีนาคม Homeday จึงได้หยิบนำเอา 5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้ มาฝากทุกท่านกันครับ

5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้
5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้

ครึ่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วยผู้หญิงและเด็กผู้หญิง แต่พวกเขาเหล่านี้ มักจะถูกละเลย เมื่อพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายในการจำกัดไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น ก็ต้องใช้ความร่วมมือจากคนทุกคนบนโลก หมายความว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิง จำเป็นที่จะต้องได้รับอำนาจและมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งอยู่ในทุกระดับและมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับผู้หญิงเลยล่ะครับ

2. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง = การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น

5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้

ผู้หญิงคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานในภาคเกษตรกรรมในประเทศกำลังพัฒนา หากได้รับการเข้าถึงทรัพยากรเช่นเดียวกันกับผู้ชาย ผู้หญิงจะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 20-30% ตัวเลขนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมได้ 2.5-4% แต่ยังช่วยลดความอดอยากของโลกได้ 12-17% ตามที่สหประชาชาติระบุ

การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงในภาคเกษตรกรรมยังส่งผลดีต่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เหมาะสม เราสามารถส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นได้ และเมื่อความยากจนลดลง เราจะสามารถช่วยให้ผู้คนปรับตัวเข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น

การลงทุนกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อชุมชนและประเทศ มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศที่มีตัวแทนเพศหญิงในรัฐสภาสูง มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกับข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3. ผู้หญิงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้

เมื่อเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมของผู้หญิงถือเป็นสิ่งสำคัญ สหประชาชาติรายงานว่าชุมชนจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในด้านกลยุทธ์การฟื้นฟูและเสริมสร้างขีดความสามารถ เมื่อผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผน นอกจากนี้ ผู้หญิง มักจะเป็นผู้ตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นคนแรก ๆ และเป็นผู้นำในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ 

การให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนและรับมือกับภัยพิบัติ จะสามารถสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้ผู้คนในชุมชนมีความพร้อมมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อเราทุกคน แต่ไม่เท่ากัน

5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกคนก็จริงครับ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้คนที่เปราะบาง ไม่ว่าจะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา คือผู้ที่ต้องรับผลของมันมากที่สุด ทั้งที่บุคคลคนเหล่านี้ แทบไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้เลย นั่นทำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และผู้หญิง มักเผชิญกับความเสี่ยงและภาระที่มากขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสถานการณ์ความยากจน เนื่องจากบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 

เช่น ในสังคมหลายประเทศ ผู้หญิงมีความรับผิดชอบต่อพลังงานในครัวเรือน ทั้งอาหาร น้ำ และการดูแลเด็ก รวมไปถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถเพิ่มภาระให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้ 

การลงทุนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการสนับสนุนผู้หญิง มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดความยากจน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยมุมมองทางเพศ จะสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศได้มากขึ้นด้วยครับ

Kave 970×250

5. ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของเพศ ในการวางแผนด้านสภาพภูมิอากาศ

5 เหตุผล ที่การสนับสนุนผู้หญิง สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยั่งยืนได้

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีอำนาจมากขึ้นในการช่วยเหลือผู้คน และได้รับประโยชน์จากการลงมือแก้ปัญหาสภาพอากาศที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

UNFCCC เรียกร้องให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เท่าเทียมกัน และร่วมมือกันในกระบวนการแก้ปัญหาสภาพอากาศระหว่างประเทศ และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาสภาพอากาศ ทุกประเทศจึงต้องหาหนทางที่จะบรรลุความเท่าเทียมทางเพศในนโยบายด้านสภาพอากาศและบทบาทในการตัดสินใจระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • https://unfccc.int 
  • www.weforum.org 
แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัส DNA ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ‘เสนา ดีเวลลอปเม้นท์’
รีโนเวท เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นใหม่ อยู่เองก็ได้ ขายก็ดี
ETA Pro ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน Sustainable Energy, Building Tomorrow : พลังงานที่ยั่งยืน สร้างอนาคต
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วง...
ข่าวสาร
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “botanica Maha Songkran Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐา...
ข่าวอสังหา
Cover
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ศักยภาพทำเลย่านพระราม 2 ย...
ข่าวอสังหา
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล Bud :d Award (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลง...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1632834689 3913
Untitled 2 32
121-167

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,890,000 บาท
IMG 1626447344 5114
Untitled 2 32
96-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท
IMG 1640616562 7584
Untitled 2 32
136

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,860,000 บาท
Screenshot 2021 12 26 210015
Untitled 2 32
120 – 160

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,090,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad