ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ของ บริษัท โฮมเดย์ กรุ๊ป จำกัด หรือ “โฮมเดย์”

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ “โฮมเดย์ กรุ๊ป จำกัด” หรือ “โฮมเดย์” ซึ่งเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นและดำเนินการโดยโฮมเดย์ หากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดำเนินการคลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของโฮมเดย์ทันที ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอ่าน “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์” ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หมายความรวมถึงเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทในเครือของโฮมเดย์ และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยเอพีจะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ฉะนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านควรเข้ามาศึกษารายละเอียดการใช้บริการเป็นประจำ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วย ข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับว่างานหรือแนวคิดใดๆ ที่ได้สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นอันปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโฮมเดย์แต่เพียงผู้เดียวและโฮมเดย์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ฉะนั้น โฮมเดย์ขอจำกัดการเข้าใช้บริการของทุกท่านด้วยการห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือ นำข้อมูล เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ไปเผยแพร่ยังบุคคลภายนอกหรือที่อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโฮมเดย์

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วและ ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โฮมเดย์ขอห้ามทุกท่านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้งานต่อ ซึ่งท่านอาจจะถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถึงที่สุด

ท่านยินยอมว่า ท่านจะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือใช้บริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลใดๆ ของลูกค้าหรือ ผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้

ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ ; ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) การเจาะระบบฐานข้อมูล การแก้ไขดัดแปลงหรือการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของโฮมเดย์ และ/หรือข้อมูลรวมทั้งบริการอื่นใดโดยเด็ดขาด

ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการอื่นใดของโฮมเดย์ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

“โฮมเดย์” ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด ถูกต้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม โฮมเดย์ไม่อาจรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โฮมเดย์จะไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่โฮมเดย์ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของท่านแต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการจัดส่ง เผยแพร่ หรือโพสต์ประกาศให้แก่โฮมเดย์ ให้ถือว่าโฮมเดย์และบริษัทในเครือของโฮมเดย์สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของโฮมเดย์ ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลภายนอก และให้หมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่นใด ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อท่านเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้โฮมเดย์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ถือว่าโฮมเดย์มีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเดย์

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยการเชื่อมโยงนี้เป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น โฮมเดย์ขอยืนยันว่าไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ รวมทั้งไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ จากบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์จากบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นการตัดสินใจของท่านเองทั้งสิ้น โฮมเดย์ไม่อาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งสิ้น และโฮมเดย์ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันใดๆ หรือต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ เหล่านั้น (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) โฮมเดย์ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่าน กล่าวคือ โฮมเดย์ กรรมการของบริษัท พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การร้องเรียนหรือความต้องการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินธุรกิจของโฮมเดย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โฮมเดย์มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงพัฒนาหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของโฮมเดย์ เป็นประจำอยู่เสมอ โฮมเดย์ ขอความร่วมมือจากท่านศึกษารายละเอียดในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลและรักษาสิทธิของความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ