รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน
Homeday
รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

“ทำเล” ในการสร้างบ้านถือว่ามีผลต่อบ้านของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการกำหนดว่าทำเลที่ตั้งนั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไร เราสามารถดูได้จากการตั้งผังเมืองที่ทางราชการได้กำหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งผังเมืองคือแผนผังที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแต่ละประเภทที่ดิน โดยมุ่งหวังให้เป็นการส่งเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชาชน และสวัสดิภาพของสังคม อีกทั้งยังให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของการให้บริการระบบคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ เพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเดิม วันนี้ Homeday นำสีผังเมืองแต่ละประเภทมาให้ทำความรู้จักกัน

ประเภทที่ดินและการกำหนดสีผังเมืองของที่ดิน

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร หรือ ผังเมืองกรุงเทพฯ มีการแบ่งประเภทของที่ดินไว้ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมบนพื้นที่ออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน และมีสีผังเมืองแตกต่างกันไป ดังนี้

1. โค้ดสีเหลือง ส้ม น้ำตาล

สีผังเมืองเหลือง ส้ม และน้ำตาล สำหรับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

ที่ดินประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก และถูกแบ่งสีผังเมืองโซนย่อยเป็น 3 เฉดสีตามปริมาณความหนาแน่นของการอยู่อาศัยในพื้นที่ ได้แก่

  • ที่ดินอยู่อาศัยสีเหลือง สำหรับบริเวณที่มีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยต่ำ
  • ที่ดินอยู่อาศัยสีส้ม สำหรับบริเวณที่มีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยปานกลาง และ
  • ที่ดินอยู่อาศัยสีน้ำตาล สำหรับบริเวณที่มีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยสูง

2. โค้ดสีแดง

สีผังเมืองแดง สำหรับที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

ที่ดินประเภทนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อการพาณิชย์ โดยในผังเมืองกรุงเทพฯ จะแทนที่พื้นที่ประเภทนี้ด้วยสีผังเมืองสีแดง โดยมีรหัสกำกับตั้งแต่ พ.1-พ.5 โดยแบ่งตามลักษณะของทำเลที่ตั้งเป็นหลัก

  • ที่ดินสีแดงรหัส พ.1 และ พ.2 นั้นจะอยู่ในบริเวณชานเมือง โดยมีจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้า ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
  • ส่วนที่ดินสีแดงรหัส พ.3 นั้นมีจุดประสงค์ต่างจากที่ดิน พ.1-2 ตรงที่จะเป็นการพาณิชย์ที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้อาศัยในพื้นที่เท่านั้น
  • สำหรับที่ดินสีแดงรหัส พ.4 นั้นเริ่มมีวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า บริการ และนันทนาการ รวมไปถึงการท่องเที่ยว เนื่องจากที่ดิน พ.4 จะตั้งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • ขณะที่ที่ดินสีแดงรหัส พ.5 นั้นขยายจุดประสงค์ให้กว้างขึ้นจากที่ดิน พ.4 โดยให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า บริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดินสีแดงนี้สามารถสร้างที่อยู่อาศัยก็ได้และมีข้อจำกัดน้อยกว่าที่ดินสีอื่น

3. โค้ดสีม่วง

สีผังเมืองม่วง สำหรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

ที่ดินประเภทนี้มีจุดประสงค์ของการ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรม โดยใช้สีผังเมืองสีม่วงแทนในผังเมือง พร้อมรหัสควบคุม อ.1-อ.3

  • ที่ดินรหัส อ.1 นั้นสำหรับการประกอบกิจการที่มีมลภาวะต่ำ
  • ที่ดินรหัส อ.2 มุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมการผลิต
  • ส่วนที่ดิน อ.3 นั้นกำหนดให้เป็นสีเม็ดมะปรางสำหรับใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. โค้ดสีเขียว

สีผังเมืองเขียว สำหรับที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

ที่ดินประเภทนี้จะแสดงเป็นกรอบขาวและเส้นทแยงสีเขียว รหัสกำกับ ก.1-ก.3 หรือแสดงเป็นพื้นที่สีเขียวรหัส ก.4 และ ก.5 จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้คือการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและแหล่งเกษตรกรรม การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำกร่อย รวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้อีกจุดประสงค์หนึ่งของที่ดินประเภทนี้คือการเป็นกันชนระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีหน้าที่รองรับน้ำให้กับกรุงเทพฯ ด้วย

5. โค้ดสีน้ำตาลอ่อน

สีผังเมืองน้ำตาลอ่อน สำหรับที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทย

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

เป็นสีผังเมืองสีน้ำตาลอ่อน มักจะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้อยู่ที่การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมไปถึงกิจกรรมการพาณิชย์และการท่องเที่ยว อันเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ที่ดินประเภทนี้จะอยู่ภายใต้รหัส ศ.1 และ ศ.2

6.โค้ดสีน้ำเงิน

Kave 970×250

สีผังเมืองน้ำเงิน สำหรับที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

รู้จัก สีผังเมือง ก่อนเลือกทำเลสร้างบ้าน

เป็นที่ดินสีผังเมืองสีน้ำเงิน รหัส ส. ที่ดินประเภทนี้เป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งจะใช้เพื่อเป็นสถาบันราชการ หรือการดำเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์ ยกตัวอย่างที่ดินของสถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน เป็นต้น ที่ดินสีน้ำเงินจึงกระจายอยู่ทั่วทุกเขตของกรุงเทพฯ และที่ดินบางแห่งซึ่งรัฐไม่ได้ใช้งานก็มีการนำมาสัมปทานให้เอกชนทำสัญญาเช่าเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า สำนักงานหรือคอนโดมิเนียมบางแห่งตั้งอยู่บนที่ดินสีน้ำเงิน

เมื่อเรารู้จักสีผังเมืองแล้ว เราก็จะทราบถึงทำเลเหล่านั้นว่ามีแนวโน้มความเป็นอยู่อย่างไร และในอนาคตที่ดินบริเวณนั้นมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ่งมีผลต่อราคาที่ดิน สภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของเราด้วย ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาจากทำเลในการสร้างบ้านเป็นปัจจัยในการเลือกสร้างบ้านแต่ละครั้งด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนขาย-คนซื้อ
How to ความคุ้มค่า ชาร์จรถ EV VS โซลาร์เซลล์
เปิด 5 ปัจจัยความสำเร็จสไตล์ Flip
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โล...
ข่าวสาร
ทำเลบางนา ต้องแสนสิริ
ทำเลบางนา ต้องแสนสิริ
ทำเล
Bri ใจป้ำ! ชงจ่ายปันผลรอบปี 2566 เพิ่มอีก 0.603 บาท/หุ้น ขึ้น Xd วันที่ 30 เม.ย.67 นี้ ปี 2567 เปิดบ้านจัดสรร 17,000 ล้าน เน้นตลาดกลาง บน สอดคล้องสภาวะตลาด
BRI ใจป้ำ! ชงจ่ายปันผลรอบปี 2566 เพิ่มอีก 0.603...
ข่าวอสังหา
ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เคาะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวเลขแนวโน้มปี 2567
ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เคาะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ ...
ข่าวอสังหา
“ชญาดา บิซ เพลส” (chayada Biz Place) ศรีนครินทร์ อ่อนนุช ทาวน์โฮมสไตล์ออฟฟิศ ไอเดียใหม่ สมดุลของชีวิตและการทำงาน บนทำเลที่ดีที่สุด เปิดตัวเริ่มต้น 14 ล้านบาท
“ชญาดา บิซ เพลส” (Chayada Biz Place) ศรีนครินทร...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (golden Neo 3 Rama 2) จาก เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม บ้านหรูหลังใหญ่สไตล์อิตาลี ทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วนตัดใหม่
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (Golden Neo 3 Ram...
Sponsor
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1640245971 4346
Untitled 2 32
31 - 86

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,290,000 บาท
IMG 1640532876 1169
Untitled 2 32
133

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

-
IMG 1636701963 4340
Untitled 2 32
22–34

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,390,000 บาท
IMG 1637127802 2887
Untitled 2 32
23.02-42.82

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
Kave 970×250