Asset Wise Modiz Ad

ดร.ชนะ ภูมี นายก TCMA ประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าโรดแมปซีเมนต์ไทย เชื่อมโยง Green Funds ระดับโลกสู่ไทย ยกระดับการแข่งขัน บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

ดร.ชนะ ภูมี นายก TCMA ประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าโรดแมปซีเมนต์ไทย เชื่อมโยง Green Funds ระดับโลกสู่ไทย ยกระดับการแข่งขัน บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050
Homeday
ดร.ชนะ ภูมี นายก Tcma ประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าโรดแมปซีเมนต์ไทย เชื่อมโยง Green Funds ระดับโลกสู่ไทย ยกระดับการแข่งขัน บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

“ดร.ชนะ ภูมี” นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA ประกาศขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ภายใต้วิสัยทัศน์ TCMA Synergizing the Actions toward Net Zero 2050’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน พร้อมนำนวัตกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) เชื่อมโยง Green Funds จากนานาชาติ มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนขีดความสามารถอุตสาหกรรมของไทย และตอบโจทย์เมกะเทรนด์ลดโลกร้อน

ดร.ชนะ ภูมี นายก Tcma ประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าโรดแมปซีเมนต์ไทย เชื่อมโยง Green Funds ระดับโลกสู่ไทย ยกระดับการแข่งขัน บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศวิสัยทัศน์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอีกสมัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘TCMA Synergizing the Actions toward Net Zero 2050’ขับเคลื่อนภารกิจนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมยกระดับความร่วมมือ TCMA ในเวทีนานาชาติ นำ Green Funds ช่วยอุตสาหกรรมไทยพร้อมรับมือเมกะเทรนด์เศรษฐกิจสีเขียว และเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ชนะ นำทีมผู้บริหาร TCMA ฉายภาพถึงทิศทางการทำงานของ TCMA ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายในประเทศไทย ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาวร่วมกัน โดยในระยะ 2 ปีนี้ 2567-2569 จะเร่งเดินหน้าผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุพันธกิจใน 4 ด้าน ได้แก่

  1. การพัฒนาและวิจัยปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำชนิดใหม่ๆ เช่น Calcined Clay Cement อย่างต่อเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่ Thailand’s New Era of Low Carbon Cement ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นปูนซีเมนต์โครงสร้างหลัก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567
  2. การเร่งขยายผลการทำเหมืองให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามนโยบายภาครัฐ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาพื้นที่เหมืองร่วม ‘เขาวงโมเดล’ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและชุมชนในพื้นที่ สามารถเป็นแหล่งน้ำและจุดเรียนรู้สำหรับชุมชน
  3. การเชื่อมโยงสร้างระบบนิเวศ และนำจุดแข็งของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มาช่วยจัดการ/สร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (Turn Waste to Value)
    ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดมลพิษ 5 และที่สำคัญลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย TCMA ตั้งเป้าในปี 2030 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 6.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
  4. การนำนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซีเมนต์เปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) ครอบคลุมทั้งด้านการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ การแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงแหล่งทุนต่างๆ ในระดับโลก ที่เรียกว่า Green Fund เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป็นต้น
ดร.ชนะ ภูมี นายก Tcma ประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าโรดแมปซีเมนต์ไทย เชื่อมโยง Green Funds ระดับโลกสู่ไทย ยกระดับการแข่งขัน บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

นอกจากนี้ จะเร่งขับเคลื่อนโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์-ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ” หรือ “PPP-Saraburi Sandbox: A Low Carbon City” เป็นการทำงานในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นต้นแบบแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการตัวอย่าง ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพลังงาน (Energy Transition) เช่น โครงการพลังงานสะอาดเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) 2) ด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use : IPPU) เช่น การผลิตปูนลดโลกร้อน การพัฒนาปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำชนิดใหม่ 3) ด้านการจัดการของเสีย (Waste) เช่น โครงการจัดการขยะเป็นพลังงานทางเลือก (Alternative Fuels: AF) และเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 4) ด้านการเกษตร (Agriculture) เช่น การส่งเสริมทำนาคาร์บอนต่ำ และ 5) ด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use, Land-Use Change and Forestry : LULUCF)

ดร.ชนะ ภูมี นายก Tcma ประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าโรดแมปซีเมนต์ไทย เชื่อมโยง Green Funds ระดับโลกสู่ไทย ยกระดับการแข่งขัน บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

“การดำเนินโครงการลักษณะนี้จะเกิด win-win-win เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยความสำเร็จ ต้องการความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันดำเนินการ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ อาจมีกฎระเบียบที่ต้องแก้ไขเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ การมีโครงการต้นแบบเหล่านี้มากๆ จะเป็นตัวอย่าง จะทำให้เห็นแนวทางดำเนินการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรื่องใดทำได้จะนำไปขยายผลสู่จังหวัดอื่น เรื่องใดทำไม่ได้ต้องหาแนวทางแก้ไขหรือทางออกที่ดีต่อไป เช่น การเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎระเบียบให้เหมาะสม ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานกลางของรัฐ” ดร. ชนะ กล่าว

ดร.ชนะ กล่าวย้ำตอนท้ายว่า “TCMA มีความตั้งใจมาก และเป็นนโยบายหลักที่จะสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ และพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ รวมถึงการยกระดับผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ในระดับภูมิภาค เช่น ASEAN Cement Collaboration towards Decarbonization และในระดับโลก เช่น การเข้าร่วมประชุม COP27 และ COP28 อย่างต่อเนื่อง และการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Global Cement and Concrete Association (GCCA) ซึ่งทำงานร่วมกับ UNFCCC ขององค์การสหประชาชาติ และ World Economic Forum เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือและแหล่งทุนต่างๆ เข้ามาสู่ประเทศไทย สร้างความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม และไทยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ตามเป้าหมาย”

ดร.ชนะ ภูมี นายก Tcma ประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าโรดแมปซีเมนต์ไทย เชื่อมโยง Green Funds ระดับโลกสู่ไทย ยกระดับการแข่งขัน บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ธอส. ร่วมออกบูธในงาน GLO Today & Future ปีที่ 2 ให้ความรู้ทางการเงินตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ใน จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น
BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องปีที่ 4 มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครศรีธรรมราช
“COTTO” ยกนวัตกรรมวัสดุตกแต่ง สรรค์สร้างงานศิลป์ สะท้อน Climate Change พร้อมชวนนักออกแบบร่วม ‘REFORM’ โลกใหม่สู่ความยั่งยืนในงาน “สถาปนิก’67” ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 5 พ.ค. นี้ ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
ธอส. ร่วมออกบูธในงาน Glo Today & Future ปีที่ 2 ให้ความรู้ทางการเงินตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ใน จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น
ธอส. ร่วมออกบูธในงาน GLO Today & Future ปีท...
ข่าวสาร
Bam ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ Home & Hope ต่อเนื่องปีที่ 4 มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครศรีธรรมราช
BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ HOME & ...
ข่าวสาร
“cotto” ยกนวัตกรรมวัสดุตกแต่ง สรรค์สร้างงานศิลป์ สะท้อน Climate Change พร้อมชวนนักออกแบบร่วม ‘reform’ โลกใหม่สู่ความยั่งยืนในงาน “สถาปนิก’67” ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 5 พ.ค. นี้ ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
“COTTO” ยกนวัตกรรมวัสดุตกแต่ง สรรค์สร้างงานศิลป...
ข่าวสาร
Crescent Bay Beachfront Villa ชวนคุณค้นพบสุดยอดความปราณีต แห่งการใช้ชีวิตหรูริมหาดที่ภูเก็ต
Crescent Bay Beachfront Villa ชวนคุณค้นพบสุดยอด...
ข่าวอสังหา
เคทีซีรวมน้ำใจสมาชิกบัตรเครดิต สมทบทุนเข้ามูลนิธิศุภนิมิตฯ กว่า 29 ล้านบาท
เคทีซีรวมน้ำใจสมาชิกบัตรเครดิต สมทบทุนเข้ามูลนิ...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screen Shot 2565 01 05 at 13.57.59 1
Untitled 2 32
118-127

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
Screen Shot 2564 11 14 at 22.30.29
Untitled 2 32
115

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,190,000 บาท
IMG 1641128149 1261
Untitled 2 32
125 - 176

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,090,000 บาท
Screenshot 7
Untitled 2 32
120-142

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,790,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad