Asset Wise Modiz Ad

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ผ่านโครงการ Quick win “ศุภมาส” มอบ วว. - มรภ. อุดรธานี Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ผ่านโครงการ Quick win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน
Homeday
กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  มุ่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.  คือ  “ขับเคลื่อน  อว.  เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ  สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศโดยใช้ความรู้และนวัตกรรม  เป็นกระทรวงความหวังและเป็นที่พึ่งของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  แก้ไขปัญหาสำคัญ  ทำให้คนไทยมีอนาคตที่ดี”  

การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  Lifelong  learning  ผ่าน โครงการ Quick win : Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว. เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ดำเนินงานโดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  ในสาขาที่ประเทศต้องการ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 1,100 คน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและธุรกิจในพื้นที่ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยทรัพยากรบุคคลในวัยทำงานและวัยหลังเกษียณ  ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง  เติมเต็มเป้าหมายส่วนบุคคล (Personal  fulfillment) และพร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่จังหวัดภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบน วว. จึงได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการทำงานเชิงบูรณการร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (วทน.)  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่  การบริการวิเคราะห์ทดสอบ  สอบเทียบ  การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง  รวมถึงความร่วมมือในด้านวิชาการและการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างสูงสุด โดยมีกิจกรรมนำร่อง ดังนี้ 

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

1) Joint Labs  จัดตั้ง ศูนย์รับวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็น Market arms เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า/ผู้สนใจ รวมถึงรับงานบริการเบื้องต้น (ถ้ามี) ให้กับ วว. อาทิเช่น งานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองสินค้าและบริการอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล  ครอบคลุมทั้งการวิจัยและพัฒนา ทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกและการขนส่ง ที่สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเป็นพื้นที่ของโอกาสเนื่องจากเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

2) Public  Training  วว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมมือกันในการพัฒนา ผู้ประกอบการ บุคลากรหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านหลักสูตร Public Training ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญสูง สู่การสร้างทักษะพัฒนาศักยภาพคน (New skill) อาทิเช่นหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา (Intellectual Property : IP) เพื่อ Upskill ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้ประกอบการที่สนใจ

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

3) Up-skill & Re-skill  ผ่านการอบรม 6 หลักสูตร (Quick win)  เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว. โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่มีศักยภาพต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญรองรับกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การลงทุนของภาคการผลิตและบริการ (UP-SKILL) ในการเสริมสร้างศักยภาพภาพ ยกระดับองค์ความรู้และทักษะ Upskill & Reskill ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการจัดอบรมฟรี จำนวน 6 หลักสูตร   ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร หลักสูตรที่ 2 ทำอย่างไร ผลิตภัณฑ์จึงได้มาตรฐาน เพื่อขึ้นทะเบียน อย. และ มอก.  หลักสูตรที่ 3 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Packaging for SMEs)  หลักสูตรที่ 4  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมลานกางเต้นท์  หลักสูตรที่ 5  IoT Technology สำหรับเกษตรกรรม และ หลักสูตรที่ 6  ความรู้ด้านการออกแบบการสื่อสารการตลาดสำคัญอย่างไรสำหรับแบรนด์หรือสินค้า ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก วว.

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปว่า  วว. จะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  พัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการ Quick win ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ด้วยโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยใช้องค์ความรู้  วทน. เป็นกลไกขับเคลื่อน  ซึ่ง วว. และเครือข่ายพันธมิตร ได้ดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 60 จังหวัดของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ ชุมชน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  กระบวนการ  มาตรฐาน และเครื่องจักร  จากการดำเนินงานของ วว.และพันธมิตรสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้มากกว่า  900  ล้านบาทต่อปี  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมนำไปต่อยอดและขยายผลโครงการเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน
กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน
กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน
กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ผ่านโครงการ Quick Win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up Skill Re Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลิกไอเดีย LivNex ตัวช่วยการมีบ้านง่ายขึ้น สไตล์ ‘เช่าออมบ้าน’
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “BOTANICA MAHA SONGKRAN Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
คลิกไอเดีย LivNex ตัวช่วยการมีบ้านง่ายขึ้น สไตล...
ข่าวอสังหา
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วง...
ข่าวสาร
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “botanica Maha Songkran Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐา...
ข่าวอสังหา
Cover
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ศักยภาพทำเลย่านพระราม 2 ย...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1631523620 6219
Untitled 2 32
26-60

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
Screenshot 2021 09 27 145254
Untitled 2 32
112

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,790,000 บาท
IMG 1636522231 3764
Untitled 2 32
121-180

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,000,000 บาท
IMG 1644082928 7848
Untitled 2 32
225-380

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 13,900,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad