Asset Wise Modiz Ad

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน
Homeday
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมากว่า 51 ปี ปัจจุบันได้รับนโยบายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “แม่นยำ รวดเร็ว สร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินงานตามนโยบาย รมว.พม. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว และสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่ม Gen Z เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบ้านและสังคมในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกมิติ

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน

จากนโยบายดังกล่าวของ รมว.พม. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้เร่งให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้แนวคิด บ้านดี โดยให้เป็นบ้านสำหรับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการออกแบบเชิงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และการออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) ชุมชนดี เป็นชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกช่วงวัย เป็นพื้นที่ความสุขของทุกคน เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีความมั่นคงในอาชีพที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนเติบโต นำไปสู่ สังคมดี ผู้อยู่อาศัยทุกคนดำรงชีวิตในชุมชนของการเคหะแห่งชาติอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงผลการดำเนินงานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาใน 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ว่า การเคหะแห่งชาติสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้แล้ว จำนวน 2,748 หน่วย สามารถทำสัญญาเช่าโครงการอาคารเช่าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้กับกลุ่ม First Jobber จำนวน 213 หน่วย และก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ จำนวน 975 หน่วย (รวมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 จำนวน 612 หน่วย) และเมื่อเร็ว ๆ นี้การเคหะแห่งชาติยังได้ส่งมอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพักอาศัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ โดยนำเกณฑ์ประเมินโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco-Village) และหลักเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวางผังโครงการและออกแบบอาคารอีกด้วย

ด้านการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well – being : SSC) โดยดำเนินการผ่าน 4 มิติ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม และยังได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงได้หารือการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการอบรมอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง (AQI) โดยมีค่า AQI เฉลี่ยถึง 200 การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับกับภาวะวิกฤตของฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยอาศัยคณะกรรมการชุมชนเป็นสื่อกลางทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งจากการดำเนินงานต่าง ๆ หากชุมชนใดสามารถดำเนินงานได้ครบทั้ง 4 มิติ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ชุมชนจะถูกยกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการเคหะแห่งชาติและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่การเคหะแห่งชาติต่อไป

“จากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องการบูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติและผู้นำชุมชน ที่จะขับเคลื่อนให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโครงการ รวม 1,300 ไร่ มูลค่า 50,000 ล้านบาท
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปีนี้เปิดเพิ่มอีก 2 โครงการ ย่านเพชรเกษม และพระราม 2 รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ EV ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโครงการ รวม 1,300 ไร่ มูลค่า 50,000 ล้านบาท
8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโ...
ข่าวอสังหา
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปีนี้เปิดเพิ่มอีก 2 โครงการ ย่านเพชรเกษม และพระราม 2 รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่...
ข่าวอสังหา
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “electric Vehicle Asia และ Ievtech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ Ev ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย...
ข่าวสาร
เคทีซีเผยพฤติกรรมคู่รักนิยมเดินงานเวดดิ้งแฟร์ ดันยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อครั้งสูงกว่าปกติ
เคทีซีเผยพฤติกรรมคู่รักนิยมเดินงานเวดดิ้งแฟร์ ด...
ข่าวสาร
พฤกษา รุกตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า เปิดตัวโปรเจ็กต์แฟลกชิป “เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล” ผสานจุดแข็งที่เป็นเลิศในทุกมิติ Medical Wellness Synergy เติมเต็มชีวิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบความคุ้มค่าที่เหนือกว่าอย่างมีระดับ เริ่ม 30 40 ล้านบาท
พฤกษา รุกตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า เปิดต...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา ลาดกระบัง (anapana Lad Krabang) บ้านเดี่ยวหรูระดับพรีเมียม สไตล์ Contemporary Tropical ทำเลศักยภาพโซนลาดกระบัง สุวรรณภูมิ เพียง 5 นาที* ถึงมอเตอร์เวย์ พระราม 9
รีวิว อนาพนา ลาดกระบัง (ANAPANA Lad Krabang) บ้...
Sponsor
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

J City รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง 1 08 09
Untitled 2 32
113

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1636097973 7483
Untitled 2 32
35

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,590,000 บาท
IMG 1639986646 4232
Untitled 2 32
187

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
7R304028 Edit 1 scaled 1
Untitled 2 32
101-133

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,100,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad