Asset Wise Modiz Ad

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?
Homeday
ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?

เมื่อมีการก่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าและน้ำประปาได้ เราจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อให้มีเลขที่บ้านเสียก่อน ซึ่งการขอเลขที่บ้านมีขั้นตอนการดำเนินการคือเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว จะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอเลขที่นั้นมีลักษณะเป็นโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจำมีสภาพคงทนถาวรหรือไม่ ถ้าถูกต้อง กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียน จะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาล) หรือภายใน 30 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล)

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?
 • ถ้าบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้าน ต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านที่งานทะเบียนราษฎรของทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ เพื่อแจ้งขอเลขที่
 • ถ้าบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคําร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอ ที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน หรือทะเบียนบ้านใหม่

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?
 1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน
 2. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
 3. เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3, ส.ป.ก เป็นต้น กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น ต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้นของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นประกอบด้วย โดยใช้เอกสารดังนี้
  • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน (กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น) โดยแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ ผู้ที่มีชื่อร่วมกันในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ๆ ทุกคน ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
  • กรณียีนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ ต้องมีหนังสือรับรองการจัดตั้ง หรือหนังสือรับรองโดยแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคนลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
 4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
 5. หนังสือมอบอำนาจ/ มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้านด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ/ มอบหมายและผู้รับมอบอำนาจ/ มอบหมาย รวมทั้งพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือมอบอำนาจ มอบหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา) แต่สถานที่ที่รับแจ้งบางแห่งก็ไม่จำเป็นต้องใช้
Kave 970×250

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอเลขที่บ้าน

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?
 1. บ้านที่ปลูกสร้างนานไว้นานแล้วแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านเจ้าบ้านสามารถขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านได้
 2. การปลูกสร้างบ้านในเขตท้องที่ที่ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น จะต้องแจ้งขออนุญาตปลูกสร้าง กรณีไม่ขออนุญาตปลูกสร้างนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน อาคารชั่วคราวให้ ซึ่งการแก้ไขทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกตินั้น สามารถทำได้โดยเจ้าของบ้านจะต้องไปทำเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารให้เรียบร้อยแล้ว จึงนำหลักฐานไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนเพื่อขอแก้ไขทะเบียนบ้าน
 3. บ้านที่ปลูกสร้างโดยการบุกรุกที่สาธารณะ หรือปลูกในพื้นที่ป่าสงวน สามารถขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านได้ แต่จะเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว
 4. การกำหนดเลขที่บ้านของบ้านแต่ละหลังจะกำหนดให้เพียงหมายเลขเดียว แต่ถ้าเป็นบ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด จะกำหนดเลขที่บ้านให้ทุกห้องโดยถือว่าห้อง ๆ หนึ่งคือบ้านหลังหนึ่ง

หมายเหตุ : การแจ้งเกี่ยวกับบ้านไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?

ข้อควรรู้: การไม่แจ้งขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เราจึงควรรีบดำเนินการขอเลขที่บ้านตั้งแต่บ้านสร้างเสร็จทันที เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนต่อจากการขอเลขที่บ้าน เพื่อให้บ้านของเราพร้อมเข้าอยู่ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

“ARTIZEN” (อาร์ทิเซน) โปรเจกต์ โดย แสนสิริ จับมือ GroundControl และร่วมกับนักออกแบบและศิลปิน ระดับ TOP ของประเทศ เพื่อให้พื้นที่กับ Creator หน้าใหม่ พร้อมร่วมสร้าง Creative Economy ของไทย
ทำเลทอง "บ้านหรู" ตอบโจทย์การอยู่อาศัยทุก Generation เชื่อม กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม-กัลปพฤกษ์ รองรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
ทำเล ปิ่นเกล้า-วงแหวน ไลฟ์สไตล์ใกล้เมือง เติบโตต่อเนื่อง อนาคตที่ลงตัวของทุกไลฟ์สไตล์
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอพีเปิดตัว Life เจริญนคร สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที่ดีที่สุด กับชีวิตที่เหนือกว่าในทุกมิติ ห้องชุดดีไซน์ใหม่สูง 3 เมตร เริ่ม 3.59 ล้านบาท
เอพีเปิดตัว LIFE เจริญนคร-สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที...
ข่าวอสังหา
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบรนด์เนมไทยเฟื่องฟู สะท้อนความสำเร็จโครงการบุกเบิกในทำเล “อัญมณีลับ” ของประเทศอย่าง “บันยันทรี เรสซิเดนซ์ สิชล”
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบร...
ข่าวอสังหา
ฤกษ์ดี วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โคลส รัชดา 7” (klos Ratchada 7) คอนโดมิเนียมแห่งแรก บนสุดยอดทำเลใจกลางรัชดา ภายใต้แนวคิด “it’s So Klos เติมเต็มทุกช่องว่างของคุณ”
ฤกษ์ดี ร่วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โค...
ข่าวอสังหา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึก มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) ยกเสาเอกคลังสินค้าใหม่รับกลุ่ม New S Curve โต
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึก มิตซุย ฟ...
ข่าวอสังหา
Luminox ฉลองครบรอบ 35 ปี “มารี เบรินเนอร์” และ “แดน” น้องเล็กช่อง Cullen Hateberry ร่วมเปิดตัวนาฬิกาฮีโร่สุดพิเศษ “heritage Collection”
Luminox ฉลองครบรอบ 35 ปี “มารี เบรินเนอร์” และ...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screenshot 2022 01 06 120653
Untitled 2 32
105

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
-

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1642516358 3353
Untitled 2 32
105-149

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1643109484 8703
Untitled 2 32
193 - 274

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 8,990,000 บาท
IMG 1642602539 1013
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad