เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน

เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน
Homeday
เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน

กทม. ขยายเวลาตรวจสอบบัญชีรายการที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างแล้วนะทุกคน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงให้ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนมกราคม 2564 นี้ค่ะ!!วันนี้แอดมินเลยมาแนะนำ เรื่องต้องรู้ ! ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดินมาฝากกันค่ะ

เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน

ถ้าจ่ายภาษีที่ดินล่าช้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ ?

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เสียภาษีภายในเดือนถัดไป เพื่อให้มาชําระภาษีค้างชําระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยจะเสียค่าปรับดังนี้

  1. ถ้าไม่ได้มาจ่ายภาษีภายในเวลาที่กําหนด (ภายในเดือนเมษายน 2564) แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
  2. ถ้าจ่ายภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
  3. ถ้าจ่ายภาษีภายหลังจากเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
  4. ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ จํานวนภาษีค้างชําระ โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษี แต่ต้องไม่เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องจ่าย

นอกจากนี้ ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งข้อมูลการค้างชำระไปให้สำนักงานที่ดิน ทำให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะทําไม่ได้

หากมีภาษีค้างชำระ และหากพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยึด อายัด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระภาษีไปขายทอดตลาดได้

เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน
UOB Home loan

อัตราการจัดเก็บ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ อยู่อาศัยหลังแรก (ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

** เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน **

  • ราคา 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.02% ต่อปี หรือล้านละ 200 บาท
  • ราคา 50-75 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% ต่อปี หรือล้านละ 300 บาท
  • ราคา 75-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.05% ต่อปี หรือล้านละ 500 บาท
  • ราคา 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.1% ต่อปี หรือล้านละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ กรณีของโฮมสเตย์ โฮสเทล และ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) นั้น ถือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมที่พัก จะต้องเสียอัตราภาษีในเชิงพาณิชย์ (เสียภาษีล้านละ 3,000 บาท) 

เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน

** เป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ** (บ้านหลังแรกและมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

กฎหมายก็ยกเว้นภาษีที่ดินให้เช่นกัน โดยคนที่เป็นเจ้าของบ้านมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษีค่ะ

ส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้าน มูลค่าเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ในช่วง 2 ปีแรก ต้องเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามราคาของสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02 – 0.10% แล้วหลังจากนั้นจะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 0.3%

ส่วนวิธีคำนวณภาษีที่อยู่อาศัยที่เราเป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน เหมือนกับกรณีที่อยู่อาศัยหลังแรก โดยต้องลบมูลค่าที่กฎหมายยกเว้นให้ออกไปก่อน ซึ่งกรณีนี้คือ 10 ล้านบาทแรก แล้วค่อยนำมูลค่าที่เหลือมาคูณอัตราภาษีที่ดินค่ะ

เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน

ที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป

กรณีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 จะไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ โดยช่วง 2 ปีแรกต้องเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02 – 0.10% และหลังจากนั้น จะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 0.3% ค่ะ

วิธีคำนวณภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าบ้าน/คอนโด x อัตราภาษีที่ดิน
ตัวอย่าง มูลค่าคอนโดฯ 3 ล้านบาท 3,000,000 x 0.02% เท่ากับเราต้องเสียภาษีที่ดิน 600 บาท (ช่วง 2 ปีแรก) หรือล้านละ 200 บาทค่ะ

เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน

สำหรับคนที่มีบ้านหลายหลังควรทำอย่างไรดี ?

  1. โอนบ้านเป็นชื่อทายาทหรือลูกหลาน การโอนบ้านเป็นชื่อลูกนั้น จะได้รับสิทธิบ้านหลังแรก ซึ่งยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท
  2. ย้ายชื่อไปอยู่บ้านที่แพงที่สุด ซึ่งบ้านหลังแรกหรือหลังที่เราอยู่จะได้รับการยกเว้นภาษี50ล้านบาท เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยทีเดียวล่ะค่ะ 
เรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดิน

ลดภาระภาษี 90% ที่ดินทุกประเภท

กรณีที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน สำหรับบ้านหลังอื่น หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

แม้ว่าการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะดูยุ่งยากหลากหลายขั้นตอนจนบางครั้งอาจจะทำให้เราสับสน แต่การเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนตามบทกฎหมายไทย ที่นอกจากจะเพิกเฉยไม่ได้แล้วยังต้องทำความเข้าใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องและถูกกฎหมายเช่นกันค่ะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Banner บน Homeday 730x90

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2566 'ลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง'
เปิดเทรนด์ 3 อันดับอสังหามือสองในตลาด ซื้ออยู่ก็ได้ ซื้อขายก็ดี
เพราะอุบัติเหตุคาดเดาไม่ได้ ป้องกันก่อน อุ่นใจกว่า ประกันรถแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ
Follow us
บทความล่าสุด
APDW 2023 งานประชุมฯ ระบบทางเดินอาหารใหญ่ที่สุด...
ข่าวสาร
“แสนสิริ” ตอกย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำลักซ์ชัวรี่ เปิด...
ข่าวอสังหา
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เนรมิตรย่านเทพารักษ์ให้กลายเ...
ข่าวอสังหา
ชวนเช็กอิน Rancho Charnvee Resort & Country...
ไลฟ์สไตล์
Central Westville (เซ็นทรัล เวสต์วิลล์) ห้างฯ ใ...
vibes
รีวิวโครงการ
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) FB WEB 1200x628
รีวิว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) บ้า...
Sponsor
โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) FB WEB 1200x628
รีวิว โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Sri...
Sponsor
ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueang Chaengwattana) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor ...
Sponsor
โกลเด้น ทาวน์ ฟิวเจอร์ รังสิต (Golden Town Future Rangsit) FB template WEB 1200x628
รีวิว โกลเด้น ทาวน์ บางนา กม.5 (Golden Town Ban...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1639468211 6940
Untitled 2 32
23.75 - 33.00

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,250,000 บาท
Screen Shot 2565 03 29 at 15.29.37
Untitled 2 32
143

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,790,000 บาท
Screenshot 7
Untitled 2 32
120-142

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,790,000 บาท
IMG 1641129976 9485
Untitled 2 32
116-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท