Asset Wise Modiz Ad

SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน SDG Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา

SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน SDG Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา
Homeday
Svthailand ผนึกกำลัง ทปอ. สกสว. อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน Sdg Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา

ครั้งแรก! การผนึกกำลังระหว่าง ทปอ.-สกสว.- อว. & พันธมิตรธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคีเครือข่ายพันธมิตร ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ในประเทศ และระดับโลก ในงาน “Social Value Thailand Forum 2024” วันที่ 25-26 เมษายนนี้ ห้อง Nile 1-4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ความตื่นตัวและความก้าวหน้าของพลังภาคการศึกษา ในการผลักดันกลยุทธ์การกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนพัฒนาระบบ/กลไกการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI/SROI) ระดับแผนงาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ และพัฒนากลไกการคาดการณ์และติดตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Strategic Foresight) เช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับ Fundamental Fund, Strategic Fund เป็นต้น

โดยภาคการศึกษา นับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญทั้งในเชิงภารกิจ ขนาด และการกระจายตัว กว่า 390 แห่ง ของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ บุคคลากรกว่า 2 แสนคน ในสายอาจารย์นักวิจัยกว่า 34% งบประมาณการศึกษาภายใต้ กระทรวง อว. ราว 1.2 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 14,176 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 

ด้วยขุมพลังทั้งองค์ความรู้ ทรัพยากรและบุคคลากร ส่งเสริมด้วยนโยบายที่เข้มแข็งและระบบโครงการการดำเนินงาน จึงผลักดันให้เครือข่ายมหาวิทยาลัย ยกระดับสู่การตอบโจทย์ทิศทางประเทศอย่างเร่งด่วน ปัจจุบัน จึงเกิดความต้องการอย่างสูงในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางสังคม ความคุ้มค่าและธรรมาภิบาลที่ดีของการจัดสรรกรอบงบประมาณ

Svthailand ผนึกกำลัง ทปอ. สกสว. อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน Sdg Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ในการสะท้อนปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอดรับกับแผนนโยบายและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย SDG สะท้อนสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน โดยมุ่งผลักดันเป้าหมายผลงานที่มีประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Impact) มากกว่า 60,000 ล้านบาท และรุกหน้าผลักดันโปรแกรม Social Value Accelerator : SVA ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อนำ SROI สู่การปฏิบัติ พัฒนา Internal Impact Assessor กำหนดสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณอย่างบูรณาการต่อเนื่อง ในการจัดงานครั้งนี้ ในฐานะของประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่าการแบ่งประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น จะส่งเสริมการทดลองประยุกต์ในช่วงริเริ่ม เสริมคันเร่งให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์และ Impact ต่อสังคมในวงกว้าง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางมาตรฐานเดียวกันเพื่อความน่าเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสะท้อนผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

Svthailand ผนึกกำลัง ทปอ. สกสว. อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน Sdg Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา

ดร.อำพล อาภาธนากร ประธานกรรมการ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย กล่าวถึง การจัดงาน Social Value Forum ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 หลังจากเกิดการจัดตั้งเครือข่าย SVThailand ขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ในปีนี้ได้ผนึกพลังจาก 3 ทปอ. SUN Network, Engagement Thailand, UN Global Compact Network Thailand, สกสว และ อว. ร่วมยกประเด็นสำคัญเร่งเป้า SDG Impact ร่วมสร้างภาคีพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา” (Accelerating Education towards partnership for the SDG) 

หัวใจของงาน มุ่งเป้า 3 ประการ ได้แก่ 1. หนุนพลังภาคการศึกษา Impact University พระเอกของงานที่จะเป็นเสมือน กลไกเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการ ความตระหนัก เรียนรู้ ทดลองประยุกต์ใช้เครื่องมือ กลไกการสร้าง Impact ในมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่การเป็นฟันเฟืองเสริมหนุนภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน  2. ผนึกความร่วมมือ Joint Impact Partnership and Accountability จะเกิดขึ้นด้วยการกำหนดเป้าหมายร่วม ตัวชี้วัดร่วม และหน่วยงานร่วม ทั้งนโยบาย เอกชน ภาคสังคม คนรุ่นใหม่ ในการผลักดันเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน 3. ผลักดันข้อตกลงร่วมและความร่วมมือระดับสากล UN SDG Impact Standard ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดยุทธศาสตร์ที่มี Impact – ระบบบริหารจัดการ SIA/SROI /Impact Management – เปิดเผยรายงาน Impact Transparency/ ESG Report – และที่สำคัญคือการวางโครงสร้างธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

Svthailand ผนึกกำลัง ทปอ. สกสว. อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน Sdg Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา

นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ย้ำถึงเจตนารมณ์ของการผนึกพลังครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ผนวกกับวาระการผลักดัน Forward Faster Initiative สู่การบรรลุเป้าหมาย SDG ในปี 2030 โดยชี้ว่า ประเทศไทยนับเป็นกลุ่มที่ความก้าวหน้าอย่างมาก ในการยกระดับเครือข่ายผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม ตั้งแต่ในระดับนักวิเคราะห์ (Impact Analyst) ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน (Impact Assessor) ผู้ตรวจสอบ (Impact Auditor) เพื่อเป็นตัวเร่ง “CATALYST” ในระบบ Ecosystem ของการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเห็นเป้าชัด มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ และเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ จัดสรร สนับสนุน ทรัพยากร สู่กิจกรรม/โครงการ/องค์กรที่จะสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ด้วยงบประมาณ เวลา ที่จำกัด มิเช่นนั้นแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจสวนทางกับเจตนารมณ์ที่ดี อาจสิ้นเปลืองงบประมาณ หรืออาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคนบางกลุ่มอย่างไม่ได้คาดหวังก็เป็นได้”

โดยภายในงานจะได้พบกับ ฉากทัศน์ ช่วงเวลาสำคัญของโลก และของประเทศ ทิศทางคันเร่ง ที่เราจะร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคต จาก Thought Leader ในสังคมไทย กลยุทธ์การบริหารภาคการศึกษาสู่การบูรณาการสะท้อน High Impact University พบกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ตั้งเป้า SDG Impact สู่การยกเครื่องแผนยุทธศาสตร์ มุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น สะท้อนความคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มสู่สังคม การแถลงเจตนารมณ์ Impact University – Impact Partnership เพื่อผลักดันเป้าตัวชี้วัด SDG IMPACT ร่วมกันที่สำคัญในการเปิดตัวเครือข่าย SVA: Social Value Accelerator ศูนย์บ่มเพาะ Impact ระดับภูมิภาค ติดคันเร่งรุก ขยายเครือข่าย IMPACT UNIVERSITY ทั่วประเทศ

 นับเป็นการรวมตัวนักวิชาชีพด้านการวิเคราะห์ประเมิน IMPACT Expert Pool ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากวงการศึกษา เอกชน ภาครัฐ และภาคสังคมกว่า 40 ท่าน ปาฐกถาและเวทีเสวนา 15 เวที Workshop/วงสนทนากลุ่มกว่า 15 Sessions นอกจากนั้น ภายในงาน มีกิจกรรมเวิร์คชอป Impact Analyst & Assessor Program รวมถึงหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจอย่าง ESG & Impact Reporting, Carbon neutral & Climate justice, Well-being & Inequality และ New Economy & Sustainable S-Curve การรวมพลังครั้งนี้ ที่ทุกภาคส่วนไม่ควรพลาด ในวันที่ 25-26 เมษายนนี้ ที่ไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.socialvaluethailand.org

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

"Vision Ventures" กางแผนกลยุทธ์ 2024 รุกตลาดแว่นตา ค้าปลีก - ส่ง ครบวงจร ปูพรมลุยตลาดอาเซียน วางเป้าสู่ผู้นำอุตสาหกรรมแว่นตาชั้นนำภูมิภาค
"โอยิกะ” ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิด 5 กลุ่มเสี่ยงรับฝุ่นพิษ ภัยเงียบสะสม แนะวิธีรับมือเชิงเวลเนส
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
“vision Ventures” กางแผนกลยุทธ์ 2024 รุกตลาดแว่นตา ค้าปลีก – ส่ง ครบวงจร ปูพรมลุยตลาดอาเซียน วางเป้าสู่ผู้นำอุตสาหกรรมแว่นตาชั้นนำภูมิภาค
"Vision Ventures" กางแผนกลยุทธ์ 2024 รุกตลาดแว่...
ข่าวสาร
“โอยิกะ” ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
"โอยิกะ” ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จาก...
ข่าวสาร
W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิด 5 กลุ่มเสี่ยงรับฝุ่นพิษ ภัยเงียบสะสม แนะวิธีรับมือเชิงเวลเนส
W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิ...
ข่าวสาร
The Muve สุขุมวิท 107 กระแสแรง! ได้ใจ Pet Parent ย่านแบริ่ง เปิดดีลห้องใหญ่ เลี้ยงสัตว์ได้ ตอกย้ำความคุ้มค่าที่สุดบนทำเล Presale 25 26 พ.ค.นี้
THE MUVE สุขุมวิท 107 กระแสแรง! ได้ใจ Pet Paren...
ข่าวอสังหา
งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันสู่ความยั่งยืน
งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกา...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1633410383 6320
Untitled 2 32
140-190

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,390,000 บาท
IMG 1630677990 3007
Untitled 2 32
135 – 294

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,990,000 บาท
IMG 1643371017 4777
Untitled 2 32
136 – 225

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,200,000 บาท
IMG 1642155497 7749
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad