กฎหมายปัจจุบันและอนาคต กรณีต่างชาติซื้อบ้านในไทย

กฎหมายปัจจุบันและอนาคต กรณีต่างชาติซื้อบ้านในไทย
Homeday
กฎหมายปัจจุบันและอนาคต กรณีต่างชาติซื้อบ้านในไทย11 1200x800 FB

           กำลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ในตอนนี้ สำหรับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่างชาติศักยภาพสูงเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ และกำลังจะขยายเพดานการซื้อห้องคอนโด จากอดีตที่ทั้งชุดอาคารนั้น ต่างชาติจะสามารถซื้อได้เพียง 49% ของจำนวนห้องทั้งหมด และอื่น ๆ ซึ่งเราก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะ แต่สำหรับวันนี้ ทาง Homeday จะมาเล่าถึงข้อจำกัดของการครอบครองบ้านในไทยสำหรับชาวต่างชาติ ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง และในอนาคตหากครม.ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พร้อมเปิดข้อดีและข้อเสีย ให้ทุกคนได้รับทราบกันค่ะ

เงื่อนไขต่างชาติซื้อบ้านในไทยปัจจุบัน

กฎหมายปัจจุบันและอนาคต กรณีต่างชาติซื้อบ้านในไทย11 1

           คุณสมบัติของชาวต่างชาติ ที่สามารถซื้อบ้านในไทยได้จะต้องมีคุณสมบัติทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูง, กลุ่มที่เกษียณอายุจากต่างประเทศ, กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สามารถพำนักและทำงานในประเทศไทย

 1. เงื่อนไขในการถือครองอสังหาฯ ประเภทโครงการคอนโดมิเนียม : ชาวต่างชาติจะสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายกำหนดได้ไม่เกิน 49% ของยูนิตทั้งหมด เช่น หากโครงการมีทั้งหมด 1,000 ยูนิต จะสามารถขายให้ชาวต่างชาติได้เพียง 490 ยูนิต

 2. สำหรับที่ดิน : เงื่อนไขจะมีความแตกต่างออกไป

  • ชาวต่างชาติจะสามารถครอบครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ 
  • ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินกับผู้ขายที่มีชื่ออยู่ในเอกสารแสดงสิทธิ์เท่านั้น หากมีการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ขายจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นด้วย
  • ชาวต่างชาติที่จะซื้อที่ดินในไทย ต้องนำเงินมาลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และลงทุนอยู่นานไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนด เช่น 
   • การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตธรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นหรือดอกเบี้ย
   • การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   • การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
   • การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
  • ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
  • ที่ดินที่ชาวต่างชาติจะซื้อ จะต้องอยู่ในเขต กทม. เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร
  • ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ถือครองที่ดิน ต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับตนเองเท่านั้น หากทำผิดเงื่อนไข หรือนำที่ดินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น มีสิทธิ์ถูกดำเนินการให้ขายคืนได้
 3. คู่สมรสเป็นคนไทย : ชาวไทยถือสัญชาติไทยที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ มีสิทธิ์ซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถซื้อเป็นสินสมรสได้ โดยต้องเซ็นเอกสารยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (long-term stay) แผนระยะ 5 ปี (2565-2569)

กฎหมายปัจจุบันและอนาคต กรณีต่างชาติซื้อบ้านในไทย11 2
 1. การออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว : กำหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับกลุ่มของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง (ทั้ง 4 กลุ่มในข้างต้น) ซึ่งจะได้ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภท Smart visa ทั้งหมด ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่ในประเทศเกิน 90 วัน
 2. การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง : เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการการทำงานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำงานให้นายจ้างทั้งที่อยูในและนอกราชอาณาจักรได้ การยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดให้การจ้างคนต่างด้าว 1 คน ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน การยกเว้นภาษีประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร

สิทธิประโยชน์ที่ต่างชาติ 4 กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ แผนระยะ 5 ปี (2565-2569)

 1. สิทธิประโยชน์ วีซ่าผู้พำนักระยะยาวใหม่ (LTR visa) อายุ 10 ปี รวมถึงผู้ติดตาม หรือคู่สมรสและบุตร
 2. ยกเว้นไม่ต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน
 3. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศ
 4. สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด

ข้อดี-ข้อเสีย สำหรับมาตรการดึงต่างชาติ ซื้อที่ดิน-บ้าน-คอนโด ในไทย

กฎหมายปัจจุบันและอนาคต กรณีต่างชาติซื้อบ้านในไทย11 3

ข้อดี

 1. เพิ่มปริมาณใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 1 ล้านล้านบาท
 2. เพิ่มการลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท สร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท
 3. ทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพียงพอให้กับภาคธุรกิจที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

ข้อเสีย

 1. เม็ดเงินที่จะเข้ามาจากกฎกระทรวงนี้ จะไม่มีผลไม่มาก และลงไปยังตลาดทุนมากกว่ากระจายสู่ภาคธุรกิจและรากหญ้า
 2. ไม่แก้ปัญหาการซื้ออสังหาฯ ผ่านนอมินี ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
 3. เสี่ยงเรื่องการลักลอบเข้ามาประกอบธุรกิจสีเทา
 4. อสังหาฯ ราคาพุ่ง ส่งผลให้คนไทยซื้อที่ดิน บ้าน และคอนโดได้ยากมากขึ้น
 5. ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำของคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นหลายเท่า

            เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งของถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้รอบคอบก่อนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำมาสรุปพิจารณาและเสนอ ครม.ต่อไป

            แม้จะยังไม่มีร่างกฎหมายที่ชัดเจนออกมา แต่ทางรัฐบาลก็จะนำความเห็นของทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่เห็นต่าง มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อสร้างความสมดุลและเพื่อเลือกทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้ได้มากที่สุด ก็ต้องมาติดตามผลกันต่อไปค่ะ ว่าในท้ายที่สุดแล้ว มาตรการดึงต่างชาติ จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขอย่างไรบ้าง หากมีการอัปเดต ทาง Homeday จะนำข้อมูลมาฝากทุกคนกันอย่างแน่นอนค่ะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนขาย-คนซื้อ
เปิด 5 ปัจจัยความสำเร็จสไตล์ Flip
9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ กทม. ยกระดับสนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติ เพื่อชีวิตและสุขภาพดีๆ ที่ทุกคนเลือกเองได้
เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ กทม. ยกระดับสนามแบดมินตัน...
ข่าวอสังหา
‘โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ’ ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกันยายนปีนี้ การกลับมาของเจ้าของตำนาน ‘หมุดหมายกรุงเทพฯ’ ใจกลางเมืองในรูปโฉมใหม่
‘โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ’ ประกาศความพร้อมเปิดให...
ข่าวอสังหา
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (hba) “รับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2024” เปิดฉากใหญ่ – ปลุกกำลังซื้อต้นปี
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) “รับสร้างบ้านและว...
ข่าวอสังหา
นิปปอนเพนต์แนะนำเทรนด์สีล่าสุดในงาน “trend Beyond Colours 2024 25 Live Better, Be Better, Feel Better” จิตใจสดใหม่เสมอ ด้วยพลังแห่งเทรนด์สีประจำปี
นิปปอนเพนต์แนะนำเทรนด์สีล่าสุดในงาน “Trend Bey...
ข่าวสาร
แผนธุรกิจ 2567 Pf Grand ตั้งเป้ายอดขาย 20,000 ล้าน สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ลดภาระหนี้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
แผนธุรกิจ 2567 PF-GRAND ตั้งเป้ายอดขาย 20,000 ล...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (golden Neo 3 Rama 2) จาก เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม บ้านหรูหลังใหญ่สไตล์อิตาลี ทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วนตัดใหม่
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (Golden Neo 3 Ram...
Sponsor
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1636906698 3751
Untitled 2 32
23-56

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,190,000 บาท
Screenshot 2021 11 06 203205
Untitled 2 32
133

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,200,000 บาท
IMG 1636522231 3764
Untitled 2 32
121-180

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,000,000 บาท
IMG 1636901132 1593
Untitled 2 32
121-166

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,590,000 บาท
Kave 970×250