Asset Wise Modiz Ad

TCMA ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission

TCMA ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission
Homeday
Tcma ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาเขตนวัตกรรม Net Zero Emission สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ (SARABURI SANDBOX)” บรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission

Tcma ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง TCMA และ สอวช. ในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวของความร่วมมือเดินหน้าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ (SARABURI SANDBOX LOW CARBON CITY) ที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสนับสนุนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน Energy Transition ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete รวมถึงเชื่อมโยงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเขตนวัตกรรม Net Zero Emission สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ (SARABURI SANDBOX)

โดยโครงการแรกที่จะร่วมกันดำเนินการ คือ การศึกษาการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เมทานอล ครอบคลุมด้านเทคโนโลยี ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ปริมาณอุปสงค์อุปทาน (Demand Supply) กฎระเบียบและข้อจำกัดต่างๆ และเชื่อมโยงผลการศึกษาใช้ประโยชน์กับการดำเนินงานภายใต้สระบุรีแซนด์บ๊อกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดักจับและการใช้ประโยชน์คาร์บอน (Carbon Capture Utilization: CCU) จากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลไกระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ CO2 ให้เป็นผลิตภัณฑ์เมทานอล (Methanol) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการหมุนเวียนคาร์บอนสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นแนวทางในการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าให้กับของเสียจากกระบวนการผลิตจาก CO2 ขณะเดียวกันก็สามารถลดการปลดปล่อย CO2 ทั้งนี้ ประมาณการว่า การนำเทคโนโลยี CCU มาสร้างห่วงโซ่คุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ จะสามารถช่วยประเทศไทยลดก๊าซเรือกระจกได้ถึง 12 ล้านตัน CO2 ต่อปี

Tcma ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวถึงที่มาของบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่า สอวช. เป็นหน่วยประสานงานกลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (National Designated Entity: NDE) ภายใต้กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Mechanism) ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ (COP) ทุกปี ได้เห็นว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เข้าถึงโอกาสการได้รับการสนับสนุนจากกลไกระดับนานาชาติที่ปัจจุบันมีการพัฒนาต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก และเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology) จากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว มีศักยภาพและทรัพยากรต่างๆ เพียงพอที่จะพัฒนา เล็งเห็นการมีพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่าง SARABURI SANDBOX จะเป็นการแสดงให้เห็นความเอาจริงเอาจังกับระดับนานาชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการสนับสนุนระดับนานาชาติและสร้างผลกระทบสูงจากการรวมกันดำเนินการใน 1 พื้นที่ และพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีความพร้อมด้วยภาคอุตสาหกรรมซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของพื้นที่นี้ และมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านและสร้างผลกระทบสูงในการให้เกิดพื้นที่ Net Zero Emission

Tcma ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission

ดร. ชนะ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TCMA และ สอวช. นี้ จะสามารถให้แนวทางที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่สู่ Net Zero Emissions และเชื่อมโยงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งทุน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สำหรับการพัฒนาเขตนวัตกรรม Net Zero Emission สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ (SARABURI SANDBOX)”

Tcma ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission
Tcma ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission
Tcma ผนึก สอวช เดินหน้าศึกษาคาร์บอนสู่เอทานอล เชื่อมกลไกระดับนานาชาติ เงินทุน เทคโนโลยี ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ สู่เป้าหมาย Net Zero Emission

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

จบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานวิ่งการกุศล A5 RUN WITH LOVE 2024 จัดโดย “แอสเซท ไฟว์ หรือ A5” สมทบทุนช่วยทารกจากโรคหัวใจพิการ ด้วยพลังบุญและหัวใจของนักวิ่งกว่า 2,300 คน มอบรายได้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวนเงิน 1,623,000 บาท
อนันดาเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ จัดโร้ดโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกในไต้หวัน ชูศักยภาพโครงการอสังหาฯระดับแฟล็กชิปลักชัวรี่และไฮเอนด์ COCO PARC, Ashton, Culture, IDEO และ IDEO MOBI สู่สายตานักลงทุนเอเชีย
CP LAND เขย่าวงการอสังหาฯขอนแก่น ส่ง SOū& และ RI-NÉ คอนโดใหม่ใจกลางขอนแก่น พร้อมเปิดตัวภาพโฆษณาชุดใหม่เอาใจนิวเจน
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
จบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานวิ่งการกุศล A5 Run With Love 2024 จัดโดย “แอสเซท ไฟว์ หรือ A5” สมทบทุนช่วยทารกจากโรคหัวใจพิการ ด้วยพลังบุญและหัวใจของนักวิ่งกว่า 2,300 คน มอบรายได้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวนเงิน 1,623,000 บาท
จบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานวิ่งการกุศล A5 RUN ...
ข่าวอสังหา
อนันดาเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ จัดโร้ดโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกในไต้หวัน ชูศักยภาพโครงการอสังหาฯระดับแฟล็กชิปลักชัวรี่และไฮเอนด์ Coco Parc, Ashton, Culture, Ideo และ Ideo Mobi สู่สายตานักลงทุนเอเชีย
อนันดาเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ จัดโร้ดโชว์เต็ม...
ข่าวสาร
Cp Land เขย่าวงการอสังหาฯขอนแก่น ส่ง Soū& และ Ri NÉ คอนโดใหม่ใจกลางขอนแก่น พร้อมเปิดตัวภาพโฆษณาชุดใหม่เอาใจนิวเจน
CP LAND เขย่าวงการอสังหาฯขอนแก่น ส่ง SOū& แ...
ข่าวอสังหา
ออริจิ้น เดินหน้าทยอยโอนกรรมสิทธิ์ 3 คอนโดเสร็จใหม่ แบ็คล็อกรวมกว่า 5,000 ล้าน
ออริจิ้น เดินหน้าทยอยโอนกรรมสิทธิ์ 3 คอนโดเสร็จ...
ข่าวอสังหา
“พฤกษา” เปิดโครงการใหม่ทำเลใกล้มหาวิทยาลัยใจกลางเมือง “แชปเตอร์ วัน มอร์ เกษตร” คอนโดใหม่ที่ให้ “มากกว่า” ในทุกมิติ ใกล้ ม.เกษตร เริ่มต้น 2.29 ล้านบาท
“พฤกษา” เปิดโครงการใหม่ทำเลใกล้มหาวิทยาลัยใจกลา...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1629177906 6589
Untitled 2 32
96-156

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,000,000 บาท
Screen Shot 2565 01 24 at 21.21.42
Untitled 2 32
154 – 200

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,790,000 บาท
IMG 1640354759 8658
Untitled 2 32
110-181

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,500,000 บาท
J CITY Tiwanon Bangkadi
Untitled 2 32
126-137

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,290,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad