Asset Wise Modiz Ad

พาเดินเที่ยวงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 65

พาเดินเที่ยวงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 65
Homeday
พาเดินเที่ยวงาน Sustainability Expo 2022

ครั้งแรก! กับมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีบริษัทชั้นนำและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกว่า 100 แห่งมาร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำองค์กรธุรกิจกว่า 150 รายที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนคติบนเวทีเสวนา เพื่อให้ความรู้ ความเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเทรนด์นวัตกรรม เทคโนโลโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านนิทรรศการ เวทีสัมมนา/เสวนา ตลอดจนหลากหลายกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย บนพื้นที่กว่า 40,000 ตร.ม. ของ QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่

Sustainability expo 2022 001

ซึ่งภายในงาน SX2022 นั้นประกอบไปด้วย 7 โซนหลักได้แก่

1. โซนเศรษฐกิจพอเพียงและแรงบันดาลใจ

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นหัวใจของงาน SX2022 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์ประกอบและนโยบายต่างๆ ด้านความยั่งยืน โดยนำเสนอประสบการณ์จริงของบุคคลและองค์การที่เป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำไปปรับใช้และสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย   ข้อมูลและกิจกรรมในโซนนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงกระตุ้นความตระหนัก และชวนให้บุคคลและองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันหาทางออกที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์รวมทั่วโลก อันจะนำมาซึ่งความสมดุลในการใช้ชีวิตของบุคคล การดำเนินงานขององค์กร และของโลก

Sustainability expo 2022 003
Sustainability expo 2022 007
Sustainability expo 2022 008
2. โซน Better Living

นำเสนอกิจกรรมและโครงการขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero การนำเสนอต่างๆ ในโซน Better Living จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของตน รวมถึงแนะนำแนวทางในการปรับเปลี่ยนที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

Sustainability expo 2022 006
Sustainability expo 2022 005
Sustainability expo 2022 004

ภายในโซนนี้ ผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้แนวคิดและการดำเนินการจากหลากหลายโครงการเด่น อาทิ แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (net-zero) ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , กระบวนการรีไซเคิลโดย บริษัท อินโดรามา, โครงการอัพไซเคิล Trashpresso ของ GC ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการอัพไซเคิลผ่านเครื่อง ‘Mini TRASHPRESSO’ ในเวลาเพียงห้านาที, โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ นวัตกรรมร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มุ่งยุติการตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัดน่าน ณ บูธของธนาคารกสิกรไทย, ดูตัวอย่างรถฟู้ดทรัคของ KFC ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและระบบบำบัดน้ำเสีย, ชม Ecotopia ของสยามพิวรรธน์ เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน, และมาทำความรู้จักกับการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ (EPR) ที่กำลังจะมาเปลี่ยนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทั้งโลกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถนำกลับมาวนใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ ของบริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด เป็นต้น

Sustainability expo 2022 020
Sustainability expo 2022 017
Sustainability expo 2022 018
Sustainability expo 2022 019
Sustainability expo 2022 021
Sustainability expo 2022 023
3. โซน Better Community

ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ Green and Digital Solutions โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคตด้วยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์

Sustainability expo 2022 029
Sustainability expo 2022 027
Sustainability expo 2022 028
ผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเมืองเพื่ออนาคตที่ไม่ใช่แค่เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังบอกเล่าถึงแนวคิดการบริการจัดการดี เพื่อสังคมสมดุลใหม่ เช่น กระบวนการจัดการขยะในเมือง การสร้างและขยายพื้นที่สีเขียวในเมือง ตลอดจนการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
Sustainability expo 2022 06060
Sustainability expo 2022 06160
Sustainability expo 2022 06360
4. โซน Better Me

ในโซนนี้ผู้เข้าชมงานจะได้ไปค้นหาวิถีแห่งการเยียวยาจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณผ่านนวัตกรรมการทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือกที่ทันสมัยและแม่นยำ พบกับนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งเรียนรู้โครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ (Lifelong Learning) ในการพัฒนาเยาวชนและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดยที่เน้นองค์ประกอบหลัก 3 ด้านได้แก่

• สุขภาพ –  นำเสนอแนวทางในการสร้างสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ที่ดี ด้วยนวัตกรรมหลากหลายด้าน รวมถึงการแพทย์

• อาหาร – นำเสนอนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมอาหารรักษ์โลก และอาหารแห่งอนาคต

• การเรียนรู้ตลอดชีวิต – นำเสนอโครงการและแนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

Sustainability expo 2022 07060
Sustainability expo 2022 07160 1
ห้ามพลาดการสาธิตวิธีใช้หุ่นยนต์ดินสอ มาดูแลผู้ป่วย OPD โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาการชาดไทย เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันโรคหัวใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิธีป้องกันโรคไตจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรคธาลัสซีเมียจากแพทย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ (สวนดอก) เคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่ายๆ ด้วย 10 อ. กับ หมอแอมป์ จาก N Health และชมการสาธิตการนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม ไมเกรน และอัมพาต จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
Sustainability expo 2022 07260
306087673 580289003795662 2367463231034905868 n
306670947 582701710221058 6154490226011554645 n
16802311429229
5. โซน Food Festival

เป็นอีกหนึ่งโซน Highlight เอาใจสายกินดื่ม ในโซน “SX Food Festival 2022” ที่ชวนมาอิ่มอร่อยแบบดีต่อโลก พบกับหลากหลายเมนูอาหารจานเด็ดจากเชฟดัง อิ่มอร่อยแบบดีต่อโลก ดีต่อเรา ร่วมกิจกรรมมากมายที่สร้างแรงบันดาลใจในการบริโภคแบบใหม่เพื่อลดและจัดการอาหารเหลือ หรือ Food Waste

DSC 7982 scaled
Sustainability expo 2022 009
Sustainability expo 2022 010

สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ นำขวดมารีไซเคิล 1 ขวด รับ 1 คะแนน และเมื่อสะสมครบ 10 คะแนนรับน้ำดื่มหรือของแจกจากงาน รับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกลับบ้าน (จำกัดจำนวนวันละ 200 ถุง) ทำจากเศษอาหารและขยะ ในงานอีกด้วย

Sustainability expo 2022 011

โดยบรรยากาศในโซนนี้ค่อนข้างคึกคัก มีร้านอาหารนานาชาติ อาทิ ไทย (25 บูท)  ญี่ปุ่น (15 บูท)  จีน (15 บูท)  เกาหลี (5 บูท)  และยุโรป (20 บูท) 

ผัง Food fest
Sustainability expo 2022 031
Sustainability expo 2022 032
Sustainability expo 2022 034
นอกจากนี้ ยังพบเชฟดังจากรายการทีวียอดนิยมที่จะมาสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิก ทั้งจากรายการ Iron Chef Thailand เช่น เชฟอ๊อฟ-ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์  เชฟอาร์-ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟพฤกษ์ สัมพันธวรบุตร และเชฟป้อม-ธนรักษ์ ชูโต และผู้เข้าแข่งขันและผู้ชนะจากรายการ Master Chef Thailand ครบทุกซีซั่น เช่น เชฟแก้ว-ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร  เชฟเฟิร์ส-ธนภัทร สุยาว เชฟแม็กซ์-นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต  เชฟเป๋าเป้-เจสสิก้า หวัง และเชฟอังกฤษ-อังค์กฤษฎิ์ เชื้ออ่ำ เป็นต้น 
KV Food Festival
Sustainability expo 2022 07460
Sustainability expo 2022 07560
DSC 8179 scaled
DSC 8015 scaled
16843046549057
16843046372683
DSC 8104 scaled
16843045236326
16843408725603
16843111089527
16843408532631
16843408304938
16843408869551
16843408848163
6. โซน Kids Zone

เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนแสนสนุกสำหรับน้องๆ วัย 5-12 ปี ผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ สุดตื่นเต้น ที่สอดแทรกสาระด้านความยั่งยืน อาทิ ร่วมท่องโลกใต้ทะเลกับผู้พิทักษ์มหาสมุทรด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำ ที่จะทำให้สัตว์ทะเลในจินตนาการออกมาแหวกว่ายภายในท้องพี่ปลาวาฬ! การแยกขยะเพื่อโลก ห้องเรียนธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อโลก สวนผักเพื่อโลก ผู้พิทักษ์มหาสมุทร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสนุกๆ จากองค์กรต่างๆ อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) อาทิ กิจกรรม SX NFT เรียนรู้เรื่องหลักทรัพย์ดิจิทัลแบบง่ายๆ แสนสนุก และมาเชื่อมโลกจินตนาการไร้ขีดจำกัดกับโลกแห่งความจริงด้วย KidsVerse โลกเสมือนที่จะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนแบบสนุกสนานผ่านโลก 3 ใบ ได้แก่ Good Balance -สำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบศิลปะ Better Living -การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ Better Community – ตื่นตาไปกับโลกอนาคต เด็กๆสามารถเชื่อมต่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนทั่วทุกมุมโลกผ่าน Avatar บนโลกเสมือนรู้จักกันแล้ว ยังชวนกัน Selfie เป็นที่ระลึกได้ด้วย และนอกเหนือจากกิจกรรมแล้ว ผู้ร่วมงานยังสามารถสนุกสนานกับการสะสมคะแนน SX Shaper ตลอดงาน เพื่อรับของขวัญพิเศษ

2983371
309394285 593024289188800 7211966311784747761 n
309068086 593023945855501 5077892690268803272 n
7. โซน Sustainable Marketplace

รวบรวมร้านค้าจากชุมชนกว่า 200 ร้าน ดีไซเนอร์รักษ์โลก และสินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

Sustainability expo 2022 07660
Sustainability expo 2022 07360
309063890 592771949214034 5174135289531081043 n
ร่วมสนุกกับกิจกรรม รับรางวัลรักษ์โลก limited edition

เพียงดาวน์โหลด SX 2022 Application แล้วแวะไปชมบูธต่างๆ ในงาน ไม่ว่าจะเป็นโซนส่วนนิทรรศการหลัก Kids zone ร่วมฟังการเสวนา ร่วม workshop ในเวทีต่างๆ หรือร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง การเก็บขวดพลาสติกเพื่อนไปหย่อนที่ตู้ Refun ในโซน food festival หรือแวะไปช้อปปื้งที่ sustainable marketplace ก็ได้ทั้งของถูกใจ และมีจุดให้สแกนรับคะแนน
เก็บแต้มให้ครบ แล้วนำไปแลกรับของเก๋ๆ ที่ดีต่อโลก และต่อเรากันเลยที่ บูธแลกของรางวัลหน้างาน ชั้น G ของรางวัลสวยๆ เก๋ๆ แบบนี้ มีที่นี่ที่เดียว!! ของมีจำนวนจำกัด 

1
2
6
8

ทั้งหมดนี้เป็นไฮไลท์จาก งาน Thailand Sustainability Expo 2022 ซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565  เวลา 10:00 – 21:00 น. 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Sustainability Expo

ตารางกิจกรรมและการเสวนางาน #SX2022 เต็มรูปแบบ
ค้นหาหัวข้อ และวิทยากรที่ชื่นชอบ ได้แล้วที่ Agenda
*ทุกหัวข้อเสวนาและกิจกรรม เปิดให้เข้าชมและฟัง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเดินทางไป Sustainability Expo 2022

นั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 3  ซึ่งมีอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมเข้าศูนย์ฯ สิริกิติ์ได้เลย อีกทั้งระหว่างจัดงานนี้ ยังมีรถรับส่งระหว่างรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา-ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ด้วยเช่นกัน

  • ที่อยู่ : 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/M148kBvGuZzDe2ti8
KV thai scaled

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

"โอยิกะ” ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิด 5 กลุ่มเสี่ยงรับฝุ่นพิษ ภัยเงียบสะสม แนะวิธีรับมือเชิงเวลเนส
THE MUVE สุขุมวิท 107 กระแสแรง! ได้ใจ Pet Parent ย่านแบริ่ง เปิดดีลห้องใหญ่ เลี้ยงสัตว์ได้ ตอกย้ำความคุ้มค่าที่สุดบนทำเล PRESALE 25-26 พ.ค.นี้
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
“โอยิกะ” ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
"โอยิกะ” ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จาก...
ข่าวสาร
W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิด 5 กลุ่มเสี่ยงรับฝุ่นพิษ ภัยเงียบสะสม แนะวิธีรับมือเชิงเวลเนส
W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิ...
ข่าวสาร
The Muve สุขุมวิท 107 กระแสแรง! ได้ใจ Pet Parent ย่านแบริ่ง เปิดดีลห้องใหญ่ เลี้ยงสัตว์ได้ ตอกย้ำความคุ้มค่าที่สุดบนทำเล Presale 25 26 พ.ค.นี้
THE MUVE สุขุมวิท 107 กระแสแรง! ได้ใจ Pet Paren...
ข่าวอสังหา
งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันสู่ความยั่งยืน
งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกา...
ข่าวสาร
ธอส. เผยผลการดำเนินงาน 4 เดือนแรกของปี 2567 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 47,784 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
ธอส. เผยผลการดำเนินงาน 4 เดือนแรกของปี 2567 ป...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1636531039 7655
Untitled 2 32
125 – 159

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,600,000 บาท
IMG 1643020874 4020
Untitled 2 32
380-500

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
5-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3-4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 15,990,000 บาท
IMG 1629785107 5043
Untitled 2 32
175-393

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 13,990,000 บาท
IMG 1641128149 1261
Untitled 2 32
125 - 176

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,090,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad