Asset Wise Modiz Ad

SCG - CPAC Green Solution ย้ำความร่วมมือ - กนอ. - มอป. สนับสนุนฟื้นฟูเกาะสะเก็ด จ.ระยอง อนุรักษ์แนวปะการัง ด้วยนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution

SCG – CPAC Green Solution ย้ำความร่วมมือ – กนอ. – มอป. สนับสนุนฟื้นฟูเกาะสะเก็ด จ.ระยอง อนุรักษ์แนวปะการัง ด้วยนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution
Homeday
SCG CPAC Green Solution 2

       “เอสซีจี” โดย CPAC Green Solution เดินหน้าให้การสนับสนุนพร้อมย้ำความร่วมมือ ในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง จากนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) รวมพลังทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันในการฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการังน้ำตื้น เกาะสะเก็ด เพื่ออนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

SCG CPAC Green Solution 7

        นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กนอ. มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสภาพแวดล้อม โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการประเมินว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมประเด็นใดที่ต้องได้รับการดูแล สำหรับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สิ่งที่ส่งผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ คือ การถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ทั้งสัตว์น้ำ และแนวปะการัง จากการสำรวจในปัจจุบันพบว่าบริเวณแนวปะการังรอบเกาะสะเก็ดบางส่วนลดลง โดยเกาะสะเก็ด เป็นเกาะขนาดเล็ก ห่างจากพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ถึง 1 กิโลเมตร พื้นที่บนเกาะประมาณ 30 ไร่ โดยในอดีตเกาะสะเก็ดคือเกาะที่ได้รับความนิยมของหมู่นักท่องเที่ยว เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้เกาะสะเก็ดยังมีแนวหินที่เป็นแหล่งเพราะพันธุ์หอยแมลงภู่ หอยจอบ และหอยนางรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งปะการังที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง ทาง กนอ. และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) จึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟู และเพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณเกาะสะเก็ด โดยการนำวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง หรือ บ้านปะการัง จากเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution ของทาง SCG โดยCPAC Green Solution มาขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ และทำการเปิดตัวโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในครั้งนี้

SCG CPAC Green Solution 4

      นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการัง และชายหาด กล่าวว่า ในปัจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคำสั่งเรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสะเก็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการ ฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือเป็นการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการนี้ทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู-ปะการังและชายหาด และ กนอ. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง พร้อมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการฟื้นฟูปะการัง โดยทำการเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing ในครั้งนี้ โดยแผนการดำเนินโครงการมีระยะเวลา 3 ปี (2566-2568) ซึ่งภายหลังจากการวางบ้านปะการังในแต่ละปีแล้ว จะมีการติดตามผล รวมทั้งทำการศึกษา วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะ และเพื่อให้ เกาะสะเก็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ของการอยู่ร่วมกันของการพัฒนา และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนสืบไป

SCG CPAC Green Solution 5

       นายมงคล พรชื่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า บ้านปะการัง ด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution เกิดจากความร่วมมือและพัฒนาโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตว์แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SCG โดย CPAC Green Solutionภายใต้โครงการรักษ์ทะเล ดำเนินการโดยมูลนิธิ Earth Agenda โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูปะการัง ซึ่งจะช่วยให้ตัวอ่อนปะการังลงเกาะและเจริญเติบโตได้ดี มีรูปแบบสวยงามและกลมกลืนเสมือนปะการังจริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทางทะเลทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโลกใต้ทะเล ซึ่งเป็นระบบนิเวศหลักและเป็นแหล่งกำเนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับความร่วมมือในการเปิดตัวโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทาง กนอ. และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) ในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และยังเป็นการรวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง  เพื่อให้ เกาะสะเก็ด กลับมาสวยงามดังเดิมอย่างยั่งยืน

SCG CPAC Green Solution 6

        นายสุขธวัช พัทธวรากร ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและพันธกิจสังคม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการเปิดตัวโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทาง กนอ. และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) ในครั้งนี้ ทาง เอสซีจี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมบ้านปะการังนี้ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ ผลิตจากปูนซีเมนต์รักษ์โลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ที่ช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องทะเลไทยได้อย่างยั่งยืน และจากความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจี มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมีส่วนร่วมจากพันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการและสังคม ในการร่วมสนับสนุนอนุรักษ์เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคตและสามารถขยายผล อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติถึงคนรุ่นต่อๆ ไป

SCG CPAC Green Solution 11

       โดยผู้ที่สนใจในโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) Email : [email protected]  

SCG CPAC Green Solution 9
SCG CPAC Green Solution 12
SCG CPAC Green Solution 13

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘The Art of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1627569865 9640
Untitled 2 32
119-180

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,390,000 บาท
IMG 1632151419 4511
Untitled 2 32
93-128

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,290,000 บาท
IMG 1627968204 5199
Untitled 2 32
200-361

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 8,990,000 บาท
Screen Shot 2565 03 30 at 15.12.55
Untitled 2 32
90.0-375

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 9,900,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad