กลุ่ม “แซง-โกแบ็ง” ตั้งเป้า “Carbon Neutrality” ในปี 2593 ยกทัพทีมผู้บริหารจัดเสวนา ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กลุ่ม “แซง-โกแบ็ง” ตั้งเป้า “Carbon Neutrality” ในปี 2593 ยกทัพทีมผู้บริหารจัดเสวนา ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
Homeday
Wha: We Shape The Future Journey เปิดอาณาจักรดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก – โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน

กลุ่ม “แซง-โกแบ็ง” ตั้งเป้าเป็นองค์กร “Carbon Neutrality” ในปี 2593 ยกทัพทีมผบห.จัดเสวนา “ยกระดับความท้าทายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย” ตอกย้ำดำเนินธุรกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย จำกัด (Saint-Gobain Thailand Group) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุรวมถึงโซลูชั่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร ภายใต้ตราสินค้า ยิปรอค และ เวเบอร์ นำทีมโดยนางสาวศิวารยา ศรีติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับความท้าทายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย” หรือ Elevate ambitions for a Sustainable Future, fostering positive change in Thailand’s construction industry เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีแนวทางการทำธุรกิจแบบยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมี นายเบอร์นัว บาร์แซง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม แซง-โกแบ็ง, ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว (ประเทศไทย) จำกัด, นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน), นายปาทรีซ บาร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จำกัด และนายเฑียร จึงวิรุฬโชตินันท์ อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของกลุ่มแซง-โกแบ็ง และระบบธุรกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันสร้าง และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นผู้นำโซลูชั่นการก่อสร้างในรูปแบบ “light and sustainable construction”

Wha: We Shape The Future Journey เปิดอาณาจักรดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก – โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน
Wha: We Shape The Future Journey เปิดอาณาจักรดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก – โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน
Wha: We Shape The Future Journey เปิดอาณาจักรดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก – โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน

โดยที่กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ยังมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากการมุ่งมั่นพัฒนา Solution แล้ว ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ซึ่งการมุ่งเน้นในเรื่อง Sustainability ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมาโดยตลอด โดยการทำให้โลกของเราเป็นบ้านที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทที่ว่า “Making the world a better home” ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฏบัตรด้านสิ่งแวดล้อม EHS โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 ดังนั้นกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง จึงได้ส่งเสริมบทบาทในการป้องกัน และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย ลูกค้า ซัพพลายเออร์ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย

Wha: We Shape The Future Journey เปิดอาณาจักรดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก – โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน
Wha: We Shape The Future Journey เปิดอาณาจักรดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก – โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน

ในขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2566-2567 กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมองว่าเป็นปีที่ท้าทาย ทั้งเรื่องของต้นทุนสินค้า, งบประมาณการก่อสร้าง, ค่าแรงที่สูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงมาก ทำให้กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมองเห็นโอกาสในการใช้นวัตกรรมที่มีความชำนาญมาสร้างความแตกต่างเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนา Innovation, System และ Solution ให้เป็น Practical Innovation โดย Solution เหล่านี้จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้งานจริงจากการก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น การลดการใช้พลังงาน และการลดต้นทุนการซ่อมแซมในระยะยาว รวมถึงการให้คำปรึกษาจากทีมงานเทคนิคที่เชี่ยวชาญทำให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพในการก่อสร้างที่ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจขายปลีก และขายส่ง รวมถึงทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และยอมรับในคุณภาพที่มากขึ้น ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ทั้งระบบ เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้อยู่อาศัย และประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีส ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต ซูริก บรัสเซลส์ และอัมสเตอร์ดัม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักๆ คือ

  1.  กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ประกอบด้วย

– โซลูชั่นงานฝ้าเพดาน และผนังเบายิปซัม ยิปรอค หรือ Gyproc ซึ่งเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ยิปซัมแห่งแรกในประเทศไทย

– เวเบอร์ (Weber) กาวซีเมนต์ ยาแนว ระบบกันซึม และเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์สำหรับงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม ซึ่งมีทีมพัฒนา R&D ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก

– โซลูชั่นฉนวนกันร้อน และกันเสียง อิโซแวร์ หรือ Isover และท่อแอร์แบบมีฉนวนในตัว Climaver

– แซง-โกแบ็ง กล๊าส (Saint-Gobain Glass) กระจกแผ่นเรียบคุณภาพสูงสำหรับบ้าน และอาคาร

– แพม (PAM) โซลูชั่นท่อส่งก๊าซ ท่อน้ำแบบครบวงจร

  1.  กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) ประกอบด้วย

– ฟอร์มูล่า (Formula) ปูนปลาสเตอร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง

– นอร์ตั้น แอบราซีฟส์ (Norton Abrasives) ผลิตภัณฑ์ใบตัด เจียร ตัด ขัด เจาะ คุณภาพสูง

– พีพีแอล (PPL) ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง

  1.  กลุ่ม Mobility ผลิตภัณฑ์กระจกรถยนต์ ซีคิวริท (Sekurit) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

How to ความคุ้มค่า ชาร์จรถ EV VS โซลาร์เซลล์
ข้อดีของโซล่าเซลล์ นวัตกรรมประหยัดไฟ ด้วยพลังงานสะอาด
กลุ่ม “แซง-โกแบ็ง” ตั้งเป้า “Carbon Neutrality” ในปี 2593 ยกทัพทีมผู้บริหารจัดเสวนา ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โล...
ข่าวสาร
ทำเลบางนา ต้องแสนสิริ
ทำเลบางนา ต้องแสนสิริ
ทำเล
Bri ใจป้ำ! ชงจ่ายปันผลรอบปี 2566 เพิ่มอีก 0.603 บาท/หุ้น ขึ้น Xd วันที่ 30 เม.ย.67 นี้ ปี 2567 เปิดบ้านจัดสรร 17,000 ล้าน เน้นตลาดกลาง บน สอดคล้องสภาวะตลาด
BRI ใจป้ำ! ชงจ่ายปันผลรอบปี 2566 เพิ่มอีก 0.603...
ข่าวอสังหา
ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เคาะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวเลขแนวโน้มปี 2567
ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เคาะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ ...
ข่าวอสังหา
“ชญาดา บิซ เพลส” (chayada Biz Place) ศรีนครินทร์ อ่อนนุช ทาวน์โฮมสไตล์ออฟฟิศ ไอเดียใหม่ สมดุลของชีวิตและการทำงาน บนทำเลที่ดีที่สุด เปิดตัวเริ่มต้น 14 ล้านบาท
“ชญาดา บิซ เพลส” (Chayada Biz Place) ศรีนครินทร...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (golden Neo 3 Rama 2) จาก เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม บ้านหรูหลังใหญ่สไตล์อิตาลี ทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วนตัดใหม่
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (Golden Neo 3 Ram...
Sponsor
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1637319918 7327
Untitled 2 32
28.91-61.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,000,000 บาท
IMG 1631977008 5946
Untitled 2 32
99-128

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,290,000 บาท
IMG 1635168306 3885
Untitled 2 32
160-185

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,190,000 บาท
IMG 1640269957 8145
Untitled 2 32
95

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,490,000 บาท
Kave 970×250