Homeday รอบรู้เรื่องโครงการบ้านกรุงเทพฯ - นนทบุรี

โครงการบ้านกรุงเทพฯ - นนทบุรี

บ้านพฤกษา ชัยพฤกษ์2-จอมเทียน
Untitled-2-32
161

ตร.ม.

Untitled-2-33
50.6

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2

ที่จอดรถ

Passorn สรงประภา
Untitled-2-32
260-274

ตร.ม.

Untitled-2-33
55

ตร.วา

Untitled-2-34
3

ชั้น

Untitled-2-35
4-5

ห้องนอน

Untitled-2-36
5-6

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2

ที่จอดรถ

ทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์
Untitled-2-32
170

ตร.ม.

Untitled-2-33
เริ่มต้น 20

ตร.วา

Untitled-2-34
3

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2

ที่จอดรถ

สิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า
Untitled-2-32
117-133

ตร.ม.

Untitled-2-33
18.52 – 43.6

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2

ที่จอดรถ

พฤกษาวิลล์ 88 ศาลายา
Untitled-2-32
118-127

ตร.ม.

Untitled-2-33
18.7 - 20

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

พฤกษาวิลล์ ศาลายา 91/1
Untitled-2-32
118

ตร.ม.

Untitled-2-33
18.7

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – 345
Untitled-2-32
93-133

ตร.ม.

Untitled-2-33
16.25 – 46.60

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
2-3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

สิริ เพลส บางใหญ่
Untitled-2-32
93-134

ตร.ม.

Untitled-2-33
16.25-35

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
2-3

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

สิริ เพลส เพชรเกษม – สาย4
Untitled-2-32
93-118

ตร.ม.

Untitled-2-33
16.2-52.1

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
2-3

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – 346
Untitled-2-32
93-133

ตร.ม.

Untitled-2-33
18.8-43.2

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
2-3

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – พระราม 5
Untitled-2-32
93-128

ตร.ม.

Untitled-2-33
16.30-39

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3-4

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

สิริ เพลส เวสต์เกต
Untitled-2-32
118 – 134

ตร.ม.

Untitled-2-33
18.5 – 40

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2

ที่จอดรถ

สราญสิริ ติวานนท์ – แจ้งวัฒนะ 2
Untitled-2-32
116 – 180

ตร.ม.

Untitled-2-33
50

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3-4

ห้องนอน

Untitled-2-36
3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2

ที่จอดรถ

เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ – ประชาชื่น 2
Untitled-2-32
263-437

ตร.ม.

Untitled-2-33
69.7

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
4-5

ห้องนอน

Untitled-2-36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2-4

ที่จอดรถ

คณาสิริ ศาลายา – ปิ่นเกล้า
Untitled-2-32
113.00-153.00

ตร.ม.

Untitled-2-33
35

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3-4

ห้องนอน

Untitled-2-36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2-3

ที่จอดรถ

เศรษฐสิริ ทวีวัฒนา
Untitled-2-32
288-341

ตร.ม.

Untitled-2-33
100

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
3-6

ที่จอดรถ

คณาสิริ ราชพฤกษ์ – 346
Untitled-2-32
133-167

ตร.ม.

Untitled-2-33
50

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3-4

ห้องนอน

Untitled-2-36
2-4

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
2-3