Asset Wise Modiz Ad

การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Homeday
การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศกว่า 700 ชุมชน ซึ่งในทุกชุมชน ทุกครัวเรือน จะมีขยะเกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตประจำวันจำนวนมาก รวมถึงการเติบโตของธุรกิจไรด์เดอร์หรือบริการส่งอาหาร/สินค้า บริการ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาล ฯลฯ ทำให้ขยะบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น กล่องใส่อาหาร กล่องโฟม ถุงหูหิ้ว หลอดดูด แก้วน้ำ ฯลฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยให้ความรู้ตั้งแต่การคัดแยกขยะแต่ละประเภทจากต้นทางภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse and Recycle) รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยช่วยกันลดและคัดแยกขยะ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“การเคหะแห่งชาติมีชุมชนที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมหลายชุมชน ได้แก่ โครงการจังหวัดระยอง (วังหว้า) ชุมชนแนวราบที่เป็นชุมชนต้นแบบของการบริหารจัดการขยะตามแนวทาง Zero-Waste และโครงการบางโฉลง (นิติ 1) ที่เป็นต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนขยะลงจากเดิมถึง 37.50% และโครงการบางบัวทอง 2 เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จเรื่องการบริหารจัดการขยะ ในเรื่องการจัดทำโครงการธนาคารขยะประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่เป็นสมาชิกอีกด้วย”

นางสาวลัดดา แซ่นิ้ม อายุ 61 ปี ประธานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายให้ทุกชุมชนจัดการและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชุมชนเรา เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะและการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมรายชื่อผู้มีจิตอาสามาเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการฯ ภายใต้กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถร.) และยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้ามาให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และนำขยะมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชม

การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในช่วงแรกที่เราจัดทำโครงการธนาคารขยะ มีผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวน 1,700 คน จากนั้นได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะประกันชีวิตขึ้นมา และชักชวนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกมากถึง 6,000 คน และมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 10,000 คน สำหรับการดำเนินโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต สมาชิกจะต้องคัดแยกขยะและนำมาขายให้กับโครงการฯ เช่น กระป๋องเหล็ก กระดาษ ขวดพลาสติก และอื่น ๆ มาขายเดือนละ 1 ครั้ง และจะต้องขายขยะติดต่อกัน 6 เดือน หรือมีรายได้อย่างน้อย 300 บาท สมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิต หากสมาชิกเสียชีวิตลงก็จะได้เงินสมทบจากสมาชิกคนละ 10 บาท เพื่อมอบให้กับทายาทต่อไป”

โครงการธนาคารขยะประกันชีวิตในโครงการบางบัวทอง 2 นอกจากจะช่วยทำให้ภายในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่ดี และยังเป็นต้นแบบของโครงการธนาคารขยะประกันชีวิตให้ชุมชนอื่นมาศึกษาดูงานอีกด้วย

การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ส่ง HealthScape ธุรกิจ Well-Being โชว์นวัตกรรมสุขภาพแบรนด์แรก “MADE BY SILVER” เจาะกลุ่ม Silver GEN คนวัย 50+
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง-โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแ...
ข่าวอสังหา
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร...
ข่าวอสังหา
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ ...
ข่าวอสังหา
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วมงาน โพสต์ปุ๊ป จองปั๊ป รับสูงสุด 1 ล้าน* สร้างรายได้ผ่าน Sansiri Affiliate กับ 27 คอนโดแสนสิริ
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วม...
ข่าวอสังหา
Udon Songkran Festival 2024
UDON SONGKRAN FESTIVAL 2024
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1641550466 7024
Untitled 2 32
141

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,790,000 บาท
IMG 1645372815 7497
Untitled 2 32
380-500

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
5-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3-4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 18,900,000 บาท
IMG 1636170927 8555
Untitled 2 32
118-161

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,690,000 บาท
Screen Shot 2565 03 30 at 12.04.55
Untitled 2 32
142

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,880,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad