การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ “การเงินที่ยืดหยุ่น” ยกระดับคุณภาพผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ “การเงินที่ยืดหยุ่น” ยกระดับคุณภาพผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย
Homeday
การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ 2

การเคหะแห่งชาติสร้างระบบการเงินที่ยืดหยุ่น พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงภายใต้  “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ตั้งเป้าประชาชนกว่า 2.27 ล้านครัวเรือน เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มาตรฐาน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกมิติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงกลุ่มครัวเรือนเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคา
ที่เหมาะสมและสามารถรับภาระได้ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2519 ถึงปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว จำนวน 751,061 หน่วย ควบคู่กับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมิติด้านการเงินได้นำระบบการเงินที่ยืดหยุ่นภายใต้ “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้  

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ 3

“โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินของการเคหะแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ต้องการซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติได้มีที่อยู่อาศัย นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2566 ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,389.015 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเข้าให้ถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่รับภาระได้ จำนวน 2,132 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป 1,865 ราย และกลุ่มเปราะบาง 267 ราย”  

“จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อประมาณ 30-40% มักเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือน อาทิ ฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ ช่างเสริมสวย ค้าขาย และอาชีพบริการต่าง ๆ จึงทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่เมื่อมีโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติก็ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเองตามที่มุ่งหวังไว้ได้” 

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ 8

สำหรับปีงบประมาณ 2567 การเคหะแห่งชาติได้พิจารณาอนุมัติการเช่าซื้อโครงการสินเชื่อฯ ให้กับลูกค้าจำนวน 34 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,218,497.13 บาท โดยได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อภายใต้ “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ประกอบด้วย  กลุ่มลูกค้าทั่วไป ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี ระยะเวลา 4 ปี ส่วนกลุ่มเปราะบาง ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.5% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นในปีที่ 6-8 ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี และปีที่ 9-40 ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีส่วนปีงบประมาณ 2567 การเคหะแห่งชาติคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติได้ง่ายขึ้น

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ 7

นอกจากการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว การเคหะแห่งชาติยังดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ เพื่อสร้างคน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถบริหารจัดการในชุมชนด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยร่วมกันจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงการจัดอบรมสร้างอาชีพให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ได้แก่ เกษตรกรรม การประกอบอาหารจานเดียว งานฝีมือ และช่างฝีมือเฉพาะทาง เป็นต้น

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ 4

สำหรับผู้ที่กำลังมองหา “บ้านหลังแรก” ของการเคหะแห่งชาติเพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัว ขอเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เรามีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารชุด หรือหากยังไม่พร้อมซื้อ การเคหะแห่งชาติยังมีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าทั่วประเทศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำ การเคหะแห่งชาติยังมีบ้านเช่าพร้อมอาชีพ ซึ่งขณะนี้เปิดให้ผู้สนใจได้เช่าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง ผู้เช่าสามารถเปิดแผงประกอบร้านค้าในตลาดเคหะสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุงได้ตั้งแต่บัดนี้ สนใจโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก : การเคหะแห่งชาติ และแฟนเพจเฟซบุ๊ก : NHA Marketing” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้านำระบบ 6

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู-ใส่ใจสุขภาพ’
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
M Kuche และ Woodden เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู ใส่ใจสุขภาพ’
M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง...
ข่าวสาร
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงก...
ข่าวสาร
“peace” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ...
ข่าวอสังหา
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อเป็นการซื้อบ้านครบวงจร ชูจุดเด่น “ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน”
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางก...
ข่าวอสังหา
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1641891162 1815
Untitled 2 32
106

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1636701963 4340
Untitled 2 32
22–34

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,390,000 บาท
IMG 1641381565 1171
Untitled 2 32
112-135

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
IMG 1631540773 9431
Untitled 2 32
24-62

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,090,000 บาท
Kave 970×250