Asset Wise Modiz Ad

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มืออาชีพตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ ปลดล็อกสกิลดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด ‘Pet Family Expertise Program’

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มืออาชีพตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ ปลดล็อกสกิลดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด ‘Pet Family Expertise Program’
Homeday
Pet Family Expertise Program 1

      บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Family Residences) สร้างนิยามครั้งใหม่ของงานบริการ ย้ำภาพลักษณ์เหนือระดับที่ถ่ายทอดความตั้งใจและใส่ใจตั้งแต่ภายในองค์กร (Corporate Passion) สู่การปูพื้นฐานใหม่ ครั้งแรกของพนักงานทั้งองค์กรที่ต้องอัพสกิลใหม่ สู่การเป็นนักบริบาลสัตว์อย่างมืออาชีพ ผ่านการเสริมองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้วยหลักสูตร ‘ทักษะดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด Pet Family Expertise Program’ ด้วยความร่วมมือของทีมสัตวแพทย์และผู้บริบาลสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากโรงพยาบาลคชาเว็ท ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมและปฏิบัติการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น เพื่อให้ลูกบ้านและสัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลที่เหมาะสม ตอกย้ำภาพผู้นำ Pet Family Residences โครงการอสังหาที่สร้างสังคมแห่งความสุขแบบเท่าเทียมระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงทุกโครงการ

Pet Family Expertise Program 3

จากความตั้งใจและเข้าใจ สู่การเป็นผู้นำตัวจริง

       คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราได้วางมาตรฐานการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยภายใต้มาตรฐาน Craft & Quality เพื่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในทุกวันอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำด้วยความเข้าใจไลฟ์สไตล์เรื่อง Pet Humanization ตั้งแต่โครงการแรก โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ ปัจจุบัน ความหลากหลายในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีมากขึ้นหลายสายพันธุ์ และผู้เลี้ยงก็เปรียบสัตว์เลี้ยงเสมือนคนในครอบครัว บริษัทฯ จึงได้วางมาตรการครั้งใหม่ต่อยอดแนวคิด Petscape เพื่อพัฒนา Essential Skills และปลูกฝัง Service mind ผ่านหลักสูตร Pet Family Expertise Program ที่จะเป็นพื้นฐานในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่พนักงานและนิติบุคคลทุกโครงการ เพื่อเข้าดูแลและช่วยเหลือลูกบ้านและสัตว์เลี้ยงของลูกบ้านได้อย่างเข้าใจ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

        ทั้งนี้ หลักสูตร ‘ทักษะดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด Pet Family Expertise Program’ ได้รับความร่วมมือจากทีมสัตวแพทย์และผู้บริบาลสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จาก โรงพยาบาลคชาเว็ท ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมวิชาการ และปฏิบัติการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น โดยภาควิชาการมีทั้งสิ้น 10 หลักสูตร รวมระยะเวลาเรียน 50 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

  1. การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น เข้าใจธรรมชาติสัตว์เลี้ยง เพื่อประเมินการดูแลที่เหมาะสม 
  2. การตรวจร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ประเมินลักษณะของสัตว์เลี้ยงทั้งภายในและภายนอก 
  3. โรคในสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ เรียนรู้ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่สำคัญ รวมถึงสาเหตุและการป้องกัน
  4. โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คนที่สำคัญ รู้จักโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เพื่อป้องกันและแนะนำได้อย่างถูกต้อง
  5. หลักการป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยง ทราบถึงหลักการป้องกันโรคล่วงหน้า และการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่เหมาะสม
  6. การปฐมพยาบาลสัตว์ ประเมินระดับอาการสัตว์เลี้ยง จัดการภาวะฉุกเฉิน และประคองอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
  7. พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง เข้าใจการแสดงออกของสัตว์เลี้ยง ช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้น
  8. Service Mind In Pet Business ปลูกฝัง Service Mind พร้อมหลักการ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีในโครงการ
  9. Communication Skill เข้าใจหลักการ Pet Humanization และสื่อสารได้อย่างถูกวิธี
  10. Appointment Management เรียนรู้การบริหารจัดการนัดหมายลูกค้าและการดูแลให้บริการลูกค้าส่วนหน้า จัดสรรการทำงานให้เข้ากับบุคลากร เพื่อได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

         และเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในหลักสูตร Pet Family Expertise Program เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาการ ต้องเข้าฝึกงานและสอบให้ผ่านมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดของโรงพยาบาลฯ เป็นเวลาร่วมกว่า 50 ชั่วโมง และเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากโรงพยาบาลคชาเว็ท ที่เป็นอันดับ 1 ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้บริบาลสัตว์เลี้ยงของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยตั้งเป้าหมายภายในปีนี้ จะสามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้และพร้อมปฎิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น 10 คน ตอกย้ำภาพผู้นำ Pet Family Residences โครงการอสังหาฯ ที่สร้างสังคมแห่งความสุขแบบเท่าเทียมระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงทุกโครงการ

Pet Family Expertise Program 4

         สพ.ญ.วัลลิยา กาญจนพงศ์กิจ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท กล่าวว่า “คนที่มีสัตว์เลี้ยงจะให้สัตว์เป็นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เพราะเขารู้สึกว่า สัตว์เลี้ยงคือส่วนหนึ่งของชีวิต คือไลฟ์สไตล์ของเขา ซึ่งในครั้งนี้นับว่าเป็นมิติใหม่ที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ดูแลโครงการและลูกบ้าน (นิติบุคคล) เข้ามาให้ความสนใจกับการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในโครงการมากขึ้น และนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะเมื่อเรามีผู้บริบาลสัตว์ที่สามารถเข้าใจและดูแลเบื้องต้นได้อย่างดีเราจะอุ่นใจว่าสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็ยังมีผู้บริบาลที่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี ก่อนส่งสัตว์เลี้ยงมารับบริการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัย มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญด้านสัตว์เลี้ยงคอยดูแลและให้บริการอย่างครบวงจรก็นับเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งโรงพยาบาลรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ในการพัฒนา หลักสูตร Pet Family Expertise Program และหวังว่าพนักงานจะสามารถเข้าใจและนำความรู้รวมทั้งวิธีปฎิบัติมาร่วมดูแลสัตว์เลี้ยงของลูกบ้านได้อย่างเต็มที่

Pet Family Expertise Program 5

       คุณวรรณนิภา ติณรัตน์ กล่าวว่า “ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้ว พอได้เข้ามาเรียนหลักสูตร Pet Family Expertise Program ทำให้มีมุมมองที่เข้าใจน้องสัตว์มากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ ที่สอนเกี่ยวกับการแสดงออกของสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดได้เหมือนกับคน การแสดงออกเป็นสิ่งเดียวที่สามารถบอก
ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ เมื่อเราได้เห็นว่าการแสดงออกของน้องแสดงถึงความต้องการในเรื่องใด ทำให้เราสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด รวมถึงด้านของการฝึกงานและลงมือปฏิบัติจริงในการดูแลสัตว์เลี้ยง เรียกว่าได้ทั้งมุมมองความเข้าใจและทักษะติดตัวไปพร้อมๆ กัน” 

       ด้วยหลักสูตรที่มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน ให้เกิดความเข้าใจถึงการดูแลและปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉินให้กับลูกบ้านได้มากขึ้น และหลักสูตร ‘ทักษะดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด Pet Family Expertise Program’ ยังจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพความพร้อมและการเป็นมืออาชีพด้านการบริการและบริบาลลูกบ้านของนิติบุคคลอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ลูกบ้าน เพราะ “เรา”
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไม่ได้เป็นแค่ Real Estate Developer แต่เราคือ Lifescape Developer

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน SDG Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jorakay Pavilion ชวนสัมผัส สถาปัตย์มิติใหม่ ยกทัพนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สถาปัตย์และงานก่อสร้างแบบครบวงจร
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับผลบวกมาตรการรัฐกระตุ้นกำลังซื้อ – ยอดสั่งสร้าง
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Svthailand ผนึกกำลัง ทปอ. สกสว. อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน Sdg Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา
SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธ...
ข่าวสาร
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jorakay Pavilion ชวนสัมผัส สถาปัตย์มิติใหม่ ยกทัพนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สถาปัตย์และงานก่อสร้างแบบครบวงจร
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jora...
ข่าวสาร
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับผลบวกมาตรการรัฐกระตุ้นกำลังซื้อ – ยอดสั่งสร้าง
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับ...
ข่าวอสังหา
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการ 27 กันยายน 2567 เตรียมมอบข้อเสนอพิเศษให้ผู้สำรองห้องพักล่วงหน้า เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ในระดับตำนาน
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ประกาศความพร้อมเปิดให้บ...
ข่าวอสังหา
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ มอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรายได้น้อยชาวหาดใหญ่ จำนวน 300 กระสอบ
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ มอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรา...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screenshot 2021 11 06 201302
Untitled 2 32
143

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
IMG 1634891329 4164
Untitled 2 32
116

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,590,000 บาท
Screenshot 2021 12 25 233848
Untitled 2 32
136-152

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,150,000 บาท
Screenshot 2021 11 03 135112
Untitled 2 32
121 - 166

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,590,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad