Asset Wise Modiz Ad

HBA เร่งยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง บ่มเพาะเจนใหม่ ‘เรียนฟรี มีงานทำ’ โครงการ HBA Model Premium รุ่น 2

HBA เร่งยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง บ่มเพาะเจนใหม่ ‘เรียนฟรี มีงานทำ’ โครงการ HBA Model Premium รุ่น 2
Homeday
Hba เร่งยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง บ่มเพาะเจนใหม่ ‘เรียนฟรี มีงานทำ’ โครงการ Hba Model Premium รุ่น 2

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดแผนพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่สายช่างก่อสร้าง “เรียนฟรี มีงานทำ สร้างรายได้มั่นคง” ผ่านโมเดลความร่วมมือพันธมิตรภาคการศึกษา โครงการ “HBA Model Premium เตรียมเปิดรับรุ่น 2 ในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2568 พร้อมจัดเต็มความรู้ทางวิชาการคู่ลงมือปฏิบัติในสถานประกอบการ มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ปลดล็อคปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดอัตราการว่างงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และร่วมผลักดันจีดีพีเติบโต

Hba เร่งยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง บ่มเพาะเจนใหม่ ‘เรียนฟรี มีงานทำ’ โครงการ Hba Model Premium รุ่น 2

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น วัสดุก่อสร้าง มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีมูลค่าตลาดเป็นสัดส่วน 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงหลายธุรกิจ รวมถึงการจ้างงานบุคลากร ได้แก่ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา นับเป็นอีกหนึ่งสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย

การดำเนินการของสมาคมฯ ที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับแผนงานพัฒนาทักษะบุคลากรสายช่างก่อสร้าง และช่างโยธา มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โมเดลความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างสมาคมฯ สถาบันการศึกษา และบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่สายช่าง สอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และร่วมสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยมีการทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำ “โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน” ในช่วงปี 2560 จนมาถึงโครงการล่าสุด HBA Model Premium การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Hba เร่งยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง บ่มเพาะเจนใหม่ ‘เรียนฟรี มีงานทำ’ โครงการ Hba Model Premium รุ่น 2

“จากที่เปิดโครงการในรุ่นที่ 1 ทำให้เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ตัดสินใจเลือกเรียนสายช่างก่อสร้างกันมากขึ้น เพราะระหว่างเรียนมีรายได้ และเมื่อเรียนจบออกไป มีโอกาสได้งานทำมากกว่า เพราะเป็นทักษะที่ตลาดงานมีความต้องการสูง โดยเฉพาะธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” นายโอฬาร กล่าว

โดยโครงการ HBA Model Premium จะจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี สาขาช่างก่อสร้าง ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้าง หรือ ต่างสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้ พร้อมเปิดรับ 15 คนต่อรุ่น

สำหรับ HBA Model Premium ในรุ่นที่ 2 ทางสมาคมฯ เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้าง หรือ แผนกช่างโยธา ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 28,000 บาทต่อคน

พร้อมกันนี้ ทางโครงการฯ มีการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทต่อเดือน เมื่อเริ่มทำงานกับสถานประกอบการ พร้อมที่พัก และค่าเดินทาง ภายหลังได้บรรจุเป็นพนักงาน รวมทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งใช้แบบฟอร์มของแต่ละสถานประกอบการ โดยหลังจากจบการศึกษา และผ่านการทดสอบสมรรถนะผ่านแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันรายได้ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ซึ่งเปิดเรียนเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุน ค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 54,000 บาทต่อคน พร้อมประกันรายได้ภายหลังจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

การสร้างโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการ HBA Model Premium นี้ ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และหมดกังวลกับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขณะที่ภาคธุรกิจก็​มองถึงเป้าหมายของการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านช่างก่อสร้าง ซึ่งจะเข้ามาเป็นกำลังคนหลักเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

“ความรู้ในหลักสูตร และประสบการณ์จริงจากการได้ลงมือทำในบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นการบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการ เช่น ด้านเทคนิคการทำงานก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง รวมถึงทักษะของการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งการมีงานทำทันทีเมื่อจบการศึกษา และมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ” นายโอฬาร กล่าว

สำหรับโครงการทวิภาคี HBA Model Premium ในรุ่นที่ 1 ได้เปิดการเรียนการสอนไปเมื่อปี 2566 โดยนักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้ด้านช่างก่อสร้าง และประสบการณ์จากการทำงานตามหลักสูตรที่วางไว้ จากนี้เป็นการก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 2 ของโครงการ โดยกำลังเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านในอนาคต ด้วยการคว้าโอกาส “เรียนฟรี มีงานทำ และสร้างรายได้ที่มั่นคง” ก่อนใคร พร้อมเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2568

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ESTAR โชว์ยอดขาย Q1 ทะลุกว่า 510 ลบ. โตพุ่ง 75% QoQ เดินเกมรุกฝ่าปัจจัยลบ ปี 67 ลุยขยายพอร์ต ผุดเพิ่ม 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1,600 ลบ.
ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร์ค คอนโด 2 สวนเสือ-ศรีราชา” ดีเกินคาด!! กวาดยอดขายแล้ว 60% พร้อมลุยเปิด PRE-SALE 29 - 30 มิ.ย.นี้
DRT รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
ESTAR โชว์ยอดขาย Q1 ทะลุกว่า 510 ลบ. โตพุ่ง 75%...
ข่าวอสังหา
ดี แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร์ค คอนโด 2 สวนเสือ ศรีราชา” ดีเกินคาด!! กวาดยอดขายแล้ว 60% พร้อมลุยเปิด Pre Sale 29 – 30 มิ.ย.นี้
ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร...
ข่าวอสังหา
Drt รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
DRT รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
ข่าวสาร
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจ...
ข่าวอสังหา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งต่อโลหิตกว่า 5.8 แสนซีซีให้สภากาชาดไทย
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งต่อโลหิตกว...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

7R304028 Edit 1 scaled 1
Untitled 2 32
101-133

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,100,000 บาท
Screen Shot 2565 03 29 at 15.29.37
Untitled 2 32
143

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,790,000 บาท
Screenshot 2021 09 27 133342
Untitled 2 32
118-127

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
Screenshot 2021 12 26 210015
Untitled 2 32
120 – 160

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,090,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad