“เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป” สนับสนุน “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” ร่วมสืบสาน ต่อยอดโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ เป็นที่ประจักษ์กว้างไกล

“เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป” สนับสนุน “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” ร่วมสืบสาน ต่อยอดโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ เป็นที่ประจักษ์กว้างไกล
Homeday
เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 2
  • ยูเนสโกยกย่อง โขนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
  • ร่วมสร้างต้นกล้าแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทย สนับสนุนเด็กไทย

        เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” นำโดย    นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการบริหาร เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ตอกย้ำพันธกิจส่งต่อมรดกวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติอีกครั้ง กับ “โครงการสืบสาน ต่อยอด คงอยู่ ศิลปวัฒนธรรมไทย” ด้วยการให้การสนับสนุนงานสืบสาน ต่อยอด “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” อันเป็นสมบัติของชาติ สาขานาฏศิลป์ให้คงอยู่ และเป็นที่ประจักษ์กว้างไกลในระดับสากล โดยมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้เรียนโขน รวมถึงทรัพยากรบุคคลวงการโขนไทย ผ่านทาง สถาบันเอกชนการละคร ณ AP Academy Lab อาคารเลค รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 7

       “โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ผสานไว้ทั้งศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงหลากหลายแขนง ทั้งวรรณศิลป์ คีตศิลป์ นาฏศิลป์ หัตถศิลป์ ศิราภรณ์ ภูษาพัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ ได้หลอมรวมกันด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากร ระยะเวลาความทุ่มเทกายใจของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย จนเกิดเป็นเอกลักษณ์แห่ง “สุนทรียะ” ในการแสดงอันทรงคุณค่า สง่างาม กอปรรวมไว้ด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา จนได้รับการกล่าวขวัญถึง ไม่เพียงในหมู่ผู้ชมชาวไทย หากยังเป็นอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทยที่จดจำประทับใจไปในระดับโลก อีกทั้ง “โขน” ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรก ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative list of intangible cultural heritage of humankind) โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Khon, masked dance drama in Thailand” เมื่อ พ.ศ. 2561 อีกด้วย

เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 4

         นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการบริหาร เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป กล่าวว่า “นับเป็นความภูมิใจของเอพี ไทยแลนด์ ที่ได้ร่วมสืบสานการแสดงโขน มรดกทางนาฏศิลป์อันทรงคุณค่า ประณีต และงดงามของชาติ เราขอชื่นชมและให้การสนับสนุนสถาบันเอกชนการละคร ที่สืบสานและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่เราดำเนินธุรกิจ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เรามีเป้าหมายสำคัญในการ ‘สืบสาน ต่อยอด คงอยู่’ ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติคู่สังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรก ‘สืบสาน’ ด้วยการสร้างสรรค์โครงการ หรือกิจกรรมใหม่ เพื่อร่วมยกระดับศิลปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวไกล โดยยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ อัตลักษณ์ และคุณค่า ด้านที่สอง ‘ต่อยอด’ ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ออกไปให้กว้างไกล และด้านที่สาม ‘คงอยู่’ คือ การร่วมกันสร้างสรรค์งานกับพันธมิตร โดยจับมือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสืบสานและต่อยอดต่อโครงการที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 8

        อาจารย์พุทธิชัย โชติประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอกชนการละคร กล่าวว่า “ในนามของเด็กและเยาวชน ผู้เรียนโขนไทย ขอขอบพระคุณ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ที่ได้ร่วมผลักดัน ให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ และร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้แสดง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติ ทั้งนี้ โขนไทยได้รับการขึ้นบัญชีเป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2552 และได้ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการร่วม ระหว่างรัฐบาลของยูเนสโก ขึ้นบัญชี ‘Khon, masked dance drama in Thailand’ (การแสดงโขนในประเทศไทย) เป็น ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2561 การร่วมแรงร่วมใจของภาคส่วนต่างๆ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน เช่น เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป คือพลังสำคัญในการสืบสาน ‘โขน’ ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามให้คงอยู่ เป็นการสนับสนุนที่มีคุณค่าแก่คนทำงานอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้มีพลังมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์โขนมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ยกย่อง อย่างกว้างขวาง และดำรงอยู่เป็นสมบัติของชาติได้สืบไป”

เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 6

        “โดยส่วนตัวติดตามการแสดงโขนพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงที่ได้พัฒนา ผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้าไปในการแสดง ทำให้โขนพระราชทานในแต่ละปีมีความร่วมสมัย สง่างาม ตระการตา นับเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ การฝึกหัดโขนได้ให้อะไรกับผู้เรียนมากมาย โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีร่างกายที่แข็งแรง มีสมาธิที่ดี ได้ความเพียร ความอดทน เนื่องจากเวลาใส่หัวโขน เราจะไม่สามารถมองเห็นภาพกว้างได้ จึงจำเป็นจะต้องอาศัยสมาธิ ไหวพริบ และความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนอย่างหนัก จนสามารถแสดงได้อย่างงดงามเป็นที่ประทับใจของผู้ชม ซึ่งเอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ จึงได้เข้ามาให้การสนับสนุนโขนไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงคนไทยทุกคนได้สัมผัส เข้าชม ชื่นชมและภาคภูมิใจกับโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” นายวิษณุกล่าว

เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 5

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสาน ต่อยอด คงอยู่ ศิลปวัฒนธรรมไทยโดย เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป    ด้วยความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มี เพื่อเสริมสร้างการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างรื่นรมย์เป็นสุข อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ผู้คนทุกรุ่น ทุกวัย ได้รับทราบ เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกัน “ส่งต่อ สืบทอด และคงอยู่ซึ่งมรดกวัฒนธรรมของชาติ” ให้ยั่งยืนอย่างเต็มภาคภูมิ

เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 9
เอพี ไทยแลนด์ โขนเด็กรุ่นจิ๋ว 3

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู-ใส่ใจสุขภาพ’
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
M Kuche และ Woodden เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู ใส่ใจสุขภาพ’
M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง...
ข่าวสาร
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงก...
ข่าวสาร
“peace” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ...
ข่าวอสังหา
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อเป็นการซื้อบ้านครบวงจร ชูจุดเด่น “ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน”
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางก...
ข่าวอสังหา
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1626274265 8759
Untitled 2 32
96 – 117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
IMG 1626447344 5114
Untitled 2 32
96-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท
IMG 1636470922 5783
Untitled 2 32
121 – 142

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,890,000 บาท
IMG 1640530613 5188
Untitled 2 32
125-135

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
Kave 970×250