Asset Wise Modiz Ad

อาคารปลอดภัย มั่นใจทุกย่างก้าว โดยนายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อาคารปลอดภัย มั่นใจทุกย่างก้าว โดยนายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Homeday
อาคารปลอดภัย มั่นใจทุกย่างก้าว โดยนายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อาคาร เป็นสถานที่ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ทำธุรกิจ โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ดังนั้นการใช้ชีวิตภายในอาคารหรือสถานที่เหล่านี้จึงควรมีการคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้อาคารอยู่เสมอ  ถ้าเรามองอาคารเหล่านี้เปรียบเสมือนร่างกายของเรา ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน  การตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นเอง เพื่อค้นหาความผิดปกติ ของระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เพื่อช่วยให้เรารู้จุดอ่อน  จุดเสี่ยง   แนวทางป้องกันปัญหา และดูแลรักษาอาคารให้ปลอดภัยมาก

หากเราละเลยการตรวจสอบอาคาร อาจส่งผลร้ายแรงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ การตรวจสอบอาคาร เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพ เพื่อหาความผิดปกติ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อน สัญญาณเตือนอันตรายที่บ่งบอกว่าอาคารของคุณอาจต้องได้รับการตรวจสอบ  ได้แก่ อาคารมีอายุงานการใช้งานที่ยาวนานมากอาจจะมีโครงสร้างอาคารเสื่อมโทรม เกิดรอยแตกร้าว บนผนัง เพดาน หรือพื้น อาจเกิดการพังทลายลงมา ถ้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟดับ หลอดไฟกระพริบ หรือมีกลิ่นไหม้ ควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าชำรุด ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเกิดเหตุไฟไหม้ได้รวมไปถึงระบบดับเพลิงถ้าเกิดขัดข้อง อาจทำให้ควบคุมเพลิงไหม้ไม่ได้ก็จะทำให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์  เป็นต้น  ซึ่งการตรวจสอบอาคารนั้นสามารถทำได้ทุกปี และมีการตรวจซ้ำตามแผนทุก 3-6 เดือน และควรมีการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี  เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบทุกระบบ หากเจ้าของอาคารไม่ทำการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายจะถือว่ามีความผิด มีโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยจะปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนั้นก็มีกรณีที่แตกต่างกันออกไป

อาคารปลอดภัย มั่นใจทุกย่างก้าว โดยนายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ทำไมการตรวจสอบอาคารจึงสำคัญ

  • ด้านความปลอดภัย: อาคารที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อาจเกิดปัญหาโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรืออุปกรณ์ต่างๆ ชำรุด ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ลดค่าใช้จ่าย: การตรวจสอบอาคารช่วยค้นพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ป้องกันความเสียหายที่อาจร้ายแรง และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูง
  • ป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ: อาคารที่ชำรุด อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงานที่ต้องปิดปรับปรุง โรงงานที่ต้องหยุดการผลิต
  • ความรับผิดชอบทางกฎหมาย: เจ้าของอาคารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของอาคาร การไม่ตรวจสอบอาคารอาจส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
  • สร้างความมั่นใจ: การตรวจสอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ว่าอาคารมีความปลอดภัยในการใช้งาน

การตรวจสอบอาคารนั้นสามารถทำได้จากรูปแบบบริษัทเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ แต่การจะเข้าไปตรวจสอบอาคารได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เพราะการตรวจสอบจะต้องใช้ความชำนาญ ผู้ตรวจสอบต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร จึงจะสามารถดำเนินการเป็นผู้ตรวจสอบได้ เช่น การตรวจสอบอาคารที่มีขนาดใหญ่  มีเรื่องของพื้นขนาดใหญ่ในการดูแล  ระบบต่าง ๆ ของอาคารที่มีความซับซ้อน มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานอาคารที่แตกต่างกันไป

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 17 ปี จำนวนพื้นที่ที่ตรวจสอบประมาณ  5 ล้านตร.ม.   ได้มีบริการตรวจสอบอาคารครบวงจร  จากทีมวิศวกรมืออาชีพ มีเครื่องมือทันสมัย  พร้อมทำรายงานผลชัดเจน ได้ให้คำแนะนำว่าในการตรวจสอบอาคารต้องพิจารณา 3 ด้านหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1. ความมั่นคง และ แข็งแรงของอาคาร โดยจะดูว่าตัวอาคารมีการดัดแปลง หรือ ปรับปรุงหรือไม่ ดูการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร ว่าสามารถรับน้ำหนักได้เท่าเดิมหรือไม่  อาคารมีสภาพการใช้งานอาคารเป็นอย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงของวัสดุก่อสร้าง หรือ วัสดุตกแต่งอาคารหรือไม่  อาคารมีการชำรุด หรือ การทรุดตัวของฐานอาคาร โครงสร้างอาคารหรือไม่
  2. ระบบ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบายอากาศ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ตรวจสอบระบบประปา เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน   ตรวจสอบระบบป้องกัน และ ป้องกันอัคคีภัย เช่น บันไดหนีไฟ ไฟทางออกฉุกเฉิน ไฟฟ้าสำรอง สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง
  3. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร  แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร  แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคารจะทำการตรวจสอบอาคารในหลายๆ ด้าน โดยกฎหมายจะกำหนดให้เจ้าของอาคารจะต้องหาผู้ตรวจสอบอาคารมาทำการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอาคาร ทั้งต่อร่างกาย และ ทรัพย์สิน นอกจากนั้นยังนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด เพราะหากเราตรวจสอบสม่ำเสมอก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุด และ ซ่อมแซมอาคารให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.touch.co.th

อาคารปลอดภัย มั่นใจทุกย่างก้าว โดยนายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

How to เริ่มต้นวางแผนซื้อบ้าน/คอนโดฯ อย่างไรให้มั่นใจยุคดอกเบี้ยสูง
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จิพร้อมทำกิจกรรมตอาสาเพื่อชุมชน
ธอส. เตรียมจัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน พร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. หลังเปิดให้ลูกค้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ณ สาขานครราชสีมา ประสบความสำเร็จ
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
How To เริ่มต้นวางแผนซื้อบ้าน/คอนโดฯ อย่างไรให้มั่นใจยุคดอกเบี้ยสูง
How to เริ่มต้นวางแผนซื้อบ้าน/คอนโดฯ อย่างไรให้...
ข่าวอสังหา
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จิพร้อมทำกิจกรรมตอาสาเพื่อชุมชน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกั...
ข่าวอสังหา
ธอส. เตรียมจัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน พร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. หลังเปิดให้ลูกค้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ณ สาขานครราชสีมา ประสบความสำเร็จ
ธอส. เตรียมจัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภา...
ข่าวอสังหา
เคทีซีมอบสิทธิพิเศษในงานนอคนอคแฟร์ 2024
เคทีซีมอบสิทธิพิเศษในงานนอคนอคแฟร์ 2024
ข่าวสาร
พฤกษา โฮลดิ้ง ดัน “green Leaf Energy” รุกธุรกิจโซลาร์รูฟ เตรียมขึ้นแท่น “ผู้นำนวัตกรรม บ้านประหยัดพลังงาน” ช่วยคนไทยประหยัดค่าไฟสูงสุด 70%
พฤกษา โฮลดิ้ง ดัน “Green Leaf Energy” รุกธุรกิจ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เดอะ คอนเนค สเปซ ราชพฤกษ์ 345 (the Connect Spez Ratchaphruek 345) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ดีไซน์ใหม่ สไตล์ Modern British House เชื่อมโยงทุก Generation บนทำเลศักยภาพ ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ และโลตัส นอร์ท ราชพฤกษ์
รีวิว เดอะ คอนเนค สเปซ ราชพฤกษ์-345 (THE CONNEC...
Sponsor
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1640616562 7584
Untitled 2 32
136

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,860,000 บาท
J City รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง 1 08 09
Untitled 2 32
113

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1634016196 3575
Untitled 2 32
120-190

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,590,000 บาท
IMG 1639475824 4857
Untitled 2 32
23-35

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,950,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad