Asset Wise Modiz Ad

วว. ผนึกกำลัง สทนช. - สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล

วว. ผนึกกำลัง สทนช. – สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล
Homeday
วว. ผนึกกำลัง สทนช. – สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. บูรณาการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สงเสริมสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน้ำ ให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และวนเกษตร  มีการรวมกลุ่มวางแผนการผลิตได้ตลอดปี  รวมทั้งพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่การการรับรองมาตรฐานสินค้าระดับสากล  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน  

วว. ผนึกกำลัง สทนช. – สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล  เลขาธิการ สทนช.  ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ  ผู้อำนวยการ สสน. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภาพน้ำของชุมชน ยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน” โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี โอกาสนี้ ดร.อาภากร สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง  รองเลขาธิการ สทนช. และ นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ  นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา สสน. ร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ทั้งสามหน่วยงานร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 29 มีนาคม  2567 ณ  ห้องบัญชาการ ชั้น 2  สสน. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โดยบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มีดังนี้

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเกษตรกร ด้านการพัฒนาและยกระดับผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่พร้อมรับรองมาตรฐานที่ตลาดกำหนด  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลผลิตการเกษตร เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า  สนับสนุนบุคลากรเพื่อการพัฒนาโครงการร่วมกันกับ สทนช. และ สสน.ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลด้านวิจัยพัฒนาผลผลิตและการรับรองมาตรฐานสินค้า

         สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเกษตรกร เพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีความเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในพื้นที่  สนับสนุนบุคลากรเพื่อการพัฒนาโครงการร่วมกันกับ วว. และ สสน. ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลด้านวิชาการและการบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

            สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ                 คัดเลือกผู้แทนชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลผลิตการเกษตร  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเกษตรกรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สนับสนุนบุคลาก เพื่อการพัฒนาโครงการร่วมกันกับ สทนช. และ วว. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทั้ง 3 หน่วยงาน จะได้ผนึกกำลังบูรณาการความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ  เกิดการรับรู้และเรียนรู้องค์ความรู้ การวิจัย พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในบริหารจัดการน้ำ การเสริมสร้างอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน  โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ เกิดการเรียนรู้ ในการยกระดับผลผลิตการเกษตร พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับรองมาตรฐานที่ตลาดกำหนด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

วว. ผนึกกำลัง สทนช. – สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล

“…ทรัพยากรน้ำ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์  สิ่งมีชีวิต  ปัจจุบันมีการใช้น้ำในด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและครัวเรือน สำหรับอุปโภค บริโภค  ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ต้องตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน หรือกระบวนการจัดการในด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ วทน. ในการพัฒนาชุมชนและเกษตรกรให้มีศักยภาพในการบริหารทรัพยากรน้ำ การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐานระดับสากล วว. มุ่งวิจัยพัฒนาและบูรณาการ วทน. เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม ให้กับเศรษฐกิจประเทศ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ในการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล  เลขาธิการ สทนช.  กล่าวว่า  รู้สึกยินดีมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกความเข้าใจ  “การพัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภาพน้ำของชุมชน ยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน” กับ วว. และ สสน. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรน้ำ การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการรับรองมาตรฐานสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่ต้องการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคเกษตร ที่ปัจจุบันภาคเกษตรยังมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก แต่สร้างมูลค่าได้น้อย โดย สทนช. พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเกษตรกร ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีความเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนบุคลากร เพื่อการพัฒนาโครงการร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการ และการบริหารจัดการน้ำทุกระดับ และขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อน การสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

วว. ผนึกกำลัง สทนช. – สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล

ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ  ผู้อำนวยการ สสน.  กล่าวว่า  การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ สสน. ได้ร่วมกับ สทนช. และ วว. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาผลผลิตการเกษตรของชุมชน ให้ไปสู่การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับภารกิจ สสน. ในการถ่ายทอดและส่งเสริมให้ชุมชน สามารถบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันชุมชนสามารถขยายเครือข่ายไปกว่า 1,800 หมู่บ้าน มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน 28 แห่งทั่วประเทศ ที่มีความมั่นคงน้ำ มั่นคงอาหารและผลผลิต ทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และวนเกษตร รวมกลุ่มวางแผนการเพาะปลูกได้ตลอดปี และพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

วว. ผนึกกำลัง สทนช. – สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล
วว. ผนึกกำลัง สทนช. – สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ส่ง HealthScape ธุรกิจ Well-Being โชว์นวัตกรรมสุขภาพแบรนด์แรก “MADE BY SILVER” เจาะกลุ่ม Silver GEN คนวัย 50+
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง-โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแ...
ข่าวอสังหา
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร...
ข่าวอสังหา
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ ...
ข่าวอสังหา
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วมงาน โพสต์ปุ๊ป จองปั๊ป รับสูงสุด 1 ล้าน* สร้างรายได้ผ่าน Sansiri Affiliate กับ 27 คอนโดแสนสิริ
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วม...
ข่าวอสังหา
Udon Songkran Festival 2024
UDON SONGKRAN FESTIVAL 2024
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1625669010 5688
Untitled 2 32
96-321

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,590,000 บาท
IMG 1633410383 6320
Untitled 2 32
140-190

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,390,000 บาท
IMG 1641803658 2891
Untitled 2 32
106-125

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1635732657 6951
Untitled 2 32
135-210

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad