Asset Wise Modiz Ad

แถลงการณ์ เรื่องขยายระยะเวลาการเช่าและการขยายสิทธิ์ของคนต่างชาติในการซื้ออาคารชุด

แถลงการณ์ เรื่องขยายระยะเวลาการเช่าและการขยายสิทธิ์ของคนต่างชาติในการซื้ออาคารชุด
Homeday
แถลงการณ์ เรื่องขยายระยะเวลาการเช่าและการขยายสิทธิ์ของคนต่างชาติในการซื้ออาคารชุด

18 สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มุ่งวางโครงสร้างธุรกิจอสังหา ฯ และจัดระเบียบควบคุมการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทุกกลุ่มในประเทศ

ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 เมษายน  2567 เรื่องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเรื่องของการขยายระยะเวลาการเช่าจาก 30  ปีเป็น  99  ปี และจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมหินอ่อนและหินแกรนิตไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค รวม 18  สมาคม มีความเห็นว่า

 1. จากความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้ความต้องการความมั่นคงในที่อยู่อาศัยชาวต่างชาติก็ตามมาด้วย การขยายระยะเวลาเช่าจาก 30 ปี เป็น 99 ปี และให้การเช่าเป็นทรัพยสิทธิ  ถือว่าเป็นระยะเวลาที่มีความมั่นคงเพียงพอ และจะทำให้การเช่าที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการซื้อที่อยู่อาศัย หรือการเช่าที่อยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติได้ สำหรับข้อกังวลในเรื่องที่ชาวต่างชาติจะถือครองที่ดินทางอ้อม หรือใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมก็สามารถวางกรอบของกฎหมายที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อกำหนดของผังเมือง  กำหนดเขตพื้นที่ หรือจำนวนเนื้อที่สำหรับการเช่าของชาวต่างชาติได้ ฯลฯ

สำหรับประโยชน์ของคนไทยที่จะได้รับโดยตรงจากการขยายระยะเวลาเช่า คือการที่มีที่ดินจำนวนมากทั้งในเขตใจกลางเมืองและนอกเมืองในทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นที่ดินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และที่ดินของภาคเอกชนที่ไม่มีความประสงค์จะจำหน่ายที่ดินออกมา สิทธิการเช่าระยะยาวจะเป็นหลักประกัน ที่จะทำให้คนไทยเองสามารถลงทุนระยะยาว ทั้งด้านการอยู่อาศัย  การลงทุนด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และประกอบธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการใช้สัญญาเช่าเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและเป็นมรดกตกทอดได้เช่นเดียวกัน

 1. การขยายสิทธิการถือครองห้องชุดในอาคารชุดของคนต่างชาติจาก 49% ให้เป็น 75% จะเป็นการ สนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มาลงทุน หรือมีวัตถุประสงค์จะอยู่อาศัยในประเทศไทย ได้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมาย แก้ปัญหาในเรื่องการซื้อหรือการถือครองที่อยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถือครองที่ดินโดยทางอ้อมหรือกระทบต่อสิทธิ์ของคนไทยในการอยู่อาศัยในอาคารชุด ก็อาจออกระเบียบเพิ่มเติมในเรื่อง
  • สละสิทธิ์การโหวตของชาวต่างชาติในจำนวนที่เกินกว่า 49%
  • การจำกัดจำนวนที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ สำหรับโครงการที่ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์เกินกว่า 49% ไม่เกิน 75% เพื่อมิให้เกิดการถือครองที่ดินโดยทางอ้อม
  • จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรมและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายปีที่สูงกว่าคนไทยในอัตราที่กำหนด โดยนำส่วนเกินจากการจัดเก็บในอัตราที่คนไทยต้องเสียเข้ากองทุนสนับสนุนการมีบ้านของประชาชนชาวไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่ริเริ่มและจัดตั้งขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว
  • ระเบียบอื่นๆ ที่จะไม่กระทบถึงสิทธิและการอยู่อาศัยของคนไทย เช่น
   • ผู้จัดการนิติบุคคล ประธานนิติบุคคล ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
   • จำนวนคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดชาวต่างขาติ ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
   • รักษาสิทธิ์เสียงข้างน้อยคนไทย โดยสิทธิ์ออกเสียงของชาวต่างขาติรวมกันต้องไม่เกินเสียงข้างน้อยของคนไทยในลงคะแนนประชุม เช่นเดียวกับการรักษาสิทธิ์และเสียงผู้ถือกรรมสิทธิ์รายย่อยที่มีอยู่เดิม
   • ฯลฯ
 • พื้นที่ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองอาคารชุดได้เกินกว่า 49% แต่ไม่เกิน 75% มิได้อนุญาตให้ถือครองเป็นการทั่วไปในทุกพื้นที่ แต่ควรจัดทำประกาศกระทรวงเป็นครั้งคราวไป โดยในเบื้องต้นอาจกำหนดเพียง 3 พื้นที่คือกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเมืองพัทยา

            ทั้งนี้ได้เคยมีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาคารชุดในปี 2542 ที่ให้ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ถึง 100% มีกำหนดเวลา 5 ปี เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งมีกฎหมายลำดับรองที่มีการควบคุมป้องกันไม่ให้กระทบสิทธิ์ของคนไทยในการอยู่อาศัยในอาคารชุด และในช่วง 5 ปีที่ให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ได้ถึง 100% ในอาคารชุดก็มิได้มีผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อ หรืออยู่อาศัยในอาคารชุดของคนไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้  18 สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการลงทุน และจะเป็นการวางโครงสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างการอยู่อาศัยของประเทศ  ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

“เดอะ สตรีท รัชดา” ร่วมกับ “อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า
ศุภาลัย เดินหน้าลุยเกม...บ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น ส่งแบรนด์ “เลควิลล์” ชิงดีมานด์คนเมืองจันท์ กับโครงการ ศุภาลัย เลควิลล์ จันทบุรี
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวคอนโดมีเนียมพร้อมเข้าอยู่ THE EXTRO ไอคอนิคแห่งใหม่ทำเลรางน้ำ ชูคอนเซ็ปต์ LIVING EXTRA ด้วยจุดเด่น 5 ข้อ
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
“เดอะ สตรีท รัชดา” ร่วมกับ “อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า
“เดอะ สตรีท รัชดา” ร่วมกับ “อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ...
ข่าวสาร
ศุภาลัย เดินหน้าลุยเกม…บ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น ส่งแบรนด์ “เลควิลล์” ชิงดีมานด์คนเมืองจันท์ กับโครงการ ศุภาลัย เลควิลล์ จันทบุรี
ศุภาลัย เดินหน้าลุยเกม...บ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น ส...
ข่าวอสังหา
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวคอนโดมีเนียมพร้อมเข้าอยู่ The Extro ไอคอนิคแห่งใหม่ทำเลรางน้ำ ชูคอนเซ็ปต์ Living Extra ด้วยจุดเด่น 5 ข้อ
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวคอนโดมีเนียมพร้อมเข้าอยู่ T...
ข่าวอสังหา
‘เอสซีจี ไฮม์’ เผย 3 แบบบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์น ชูเทคโนโลยีตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เสิร์ฟโปรแรงฉลองเปิดสาขาใหม่ย่านบางนา ส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท
‘เอสซีจี ไฮม์’ เผย 3 แบบบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์น ช...
ข่าวอสังหา
Rml เปิดขาย 8 ยูนิตพิเศษ Rare Item ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่คอนโดฯ ‘เดอะ ริเวอร์’ เริ่มเพียง 200,000 บาท/ตร.ม.
RML เปิดขาย 8 ยูนิตพิเศษ Rare Item ริมแม่น้ำเจ้...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1643130024 3304
Untitled 2 32
252-414

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
5-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3-4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 21,990,000 บาท
20180322 150654696 L
Untitled 2 32
343 – 602

ตร.ม.

Untitled 2 35
5

ห้องนอน

Untitled 2 36
6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 16,900,000 บาท
IMG 1637159744 9077
Untitled 2 32
111-120

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1625904312 5687
Untitled 2 32
110-187

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad