“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน
Homeday
“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

          บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS จับมือ กรมป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐ นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 6,000 ต้น บนเนื้อที่ 20 ไร่ ในกิจกรรมปลูกป่าโครงการปลูกป่าประชาอาสา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่า ณ ป่าหินสามชั้น เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง ป่าเขาครอก ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี เทศบาลตำบลสำนักท้อน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน ที่ 6 (ระยอง) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง สถานีควบคุมไฟป่าเขาชะเมา เขาวง ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เกษตรอำเภอบ้านฉาง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยอง โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง และนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ ยางนา สำโรง มะค่า ตะเคียนทอง กระถินเทพา พะยอม ขี้เหล็ก สะเดา มะฮอกกานี ไผ่ ตะแบก และต้นพยูง

“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

        ด้วยความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และยังป้องกันผลกระทบจากไฟป่า SYS ได้ร่วมกับกรมป่าไม้และเครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน มาตั้งแต่ปี  2561 จนถึงปัจจุบันหลายโครงการ ได้แก่ โครงการปลูกป่าชุมชน โครงการสร้างฝายชลอน้ำ โครงการบวชป่าชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุน โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน โครงการศึกษาและสำรวจต้นไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน และโครงการปลูกป่าประชาอาสา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่าในปี 2565 บนเนื้อที่ 11 ไร่ ปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น

       “ความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในรูปแบบประชาอาสา ในการจัดกิจกรรม ‘โครงการปลูกป่าประชาอาสา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า’ ในครั้งนี้ จะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และเป็นแนวทางการเชื่อมโยงเชิงวัฒนธรรมระหว่างเอกชนกับชุมชนและภาครัฐ ในการสร้างป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ทำให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนต่อไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน” นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง กล่าว

“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

        ด้าน นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS กล่าวว่า “SYS มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสนับสนุน ส่งเสริม งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ให้เป็นป่าชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายของการเข้าร่วมในโครงการนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นป่าที่มีความชุ่มชื้น เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นอกจากนี้ยังเป็นป่าที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ และเป็นป่าชุมชนที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเกิดเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป”

“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

       นายพนม โนนพิมาย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดระยอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ผลจากการผนึกกำลังของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด และชุมชน ในการร่วมกันปลูกป่าในโครงการปลูกป่าประชาอาสาฯ ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องการดูแลและเฝ้าระวังไฟป่าในครั้งก่อนหน้านี้ ช่วยให้ปีนี้สถานการณ์ไฟป่าดีขึ้น อัตราการเกิดไฟไหม้ป่าลดน้อยลง เครือข่ายป่าชุมชนจึงร่วมสานต่อกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ อ.บ้างฉาง และช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์สู่ธรรมชาติและโลก อีกทั้งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน”

         SYS มุ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามพันธกิจหลัก ได้แก่ การให้ความสำคัญด้านชุมชนนิเวศ (Ecology) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Economy) และการศึกษา (Education) ตามแนวคิด 3E Concept ซึ่งถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYS ให้ความสำคัญและปลูกฝัง บุคลากรทั้งองค์กรมาโดยตลอด เพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน
“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนะ 5 กิฟต์เซ็ตสกินแคร์แบรนด์ดังบนช้อปปี้ พร้อมฉลองเทศกาล แห่งความสุขกับ “Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิด”
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย โชว์ฟอร์มแกร่ง คว้ารางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) ยืนหนึ่งองค์กรผลงานยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชีย
เอสซีจี เซรามิกส์ตอกย้ำผู้นำกระเบื้องตกแต่ง คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและ ESG จาก Thailand Corporate Excellence Awards 2023
Follow us
บทความล่าสุด
จะซื้อ หรือจะสร้างก็ต้องรู้! ขนาดพื้นที่ของที่อ...
แนะ 5 กิฟต์เซ็ตสกินแคร์แบรนด์ดังบนช้อปปี้ พร้อม...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย โชว์ฟอร์มแกร่...
ข่าวอสังหา
เอสซีจี เซรามิกส์ตอกย้ำผู้นำกระเบื้องตกแต่ง คว้...
ข่าวสาร
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) FB WEB 1200x628
รีวิว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) บ้า...
Sponsor
โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) FB WEB 1200x628
รีวิว โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Sri...
Sponsor
ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueang Chaengwattana) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor ...
Sponsor
โกลเด้น ทาวน์ ฟิวเจอร์ รังสิต (Golden Town Future Rangsit) FB template WEB 1200x628
รีวิว โกลเด้น ทาวน์ บางนา กม.5 (Golden Town Ban...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screenshot 30
Untitled 2 32
125-160

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,090,000 บาท
IMG 1643371017 4777
Untitled 2 32
136 – 225

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,200,000 บาท
IMG 1636906698 3751
Untitled 2 32
23-56

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,190,000 บาท
IMG 1627968204 5199
Untitled 2 32
200-361

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 8,990,000 บาท