Asset Wise Modiz Ad

แสนสิริ ชวนกรีนพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ระดมไอเดีย Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว

แสนสิริ ชวนกรีนพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ระดมไอเดีย Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว
Homeday
แสนสิริ ชวนกรีนพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ระดมไอเดีย Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว
  • แสนสิริ จับมือกรีนพาร์ตเนอร์แถวหน้าของประเทศกว่า 30 แห่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำงาน
    อย่างจริงจังเพื่อมุ่งสู่ Net-Zero สานต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
  • ร่วมสนับสนุนการทำงานใน Ecosystem ให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนธุรกิจให้สร้างผลลัพธ์ที่สมดุลและยั่งยืน
  • ระดมไอเดีย ต่อยอดการทำงานในมุมมองใหม่ ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด
    เพียงอย่างเดียว
แสนสิริ ชวนกรีนพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ระดมไอเดีย Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว

นายอุทัย  อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า  แสนสิริเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางที่ได้ริเริ่มสร้างกลยุทธ์ในด้านความยั่งยืนมากว่า 10 ปี หรือปัจจุบันเราเรียกว่า ESG (Environmental, Social และ Governance) เราพบว่ากลุ่มที่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนคือกรีนพาร์ตเนอร์และความร่วมมือใน Ecosystem เป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกลางที่กำหนดนโยบายและวางโรดแมปของประเทศ  ภาคเอกชนที่ร่วมเป็นกรีนพาร์ตเนอร์กับแสนสิริในครั้งนี้ที่มาจากภาคสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง สถาปัตยกรรมการออกแบบ และพลังงานสะอาด ต้นน้ำสำคัญในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ รวมถึงภาคสื่อสารมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและผู้บริโภคตระหนักในเรื่องความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ปัจจัยสำคัญที่นานาชาติให้ความสำคัญ

สิ่งสำคัญคือเราจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้บาลานซ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาระดับการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างไร สำหรับแสนสิริเรามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ระดับ คือ ภายในองค์กร ความร่วมมือกับพันธมิตร และชุมชนสังคม โดยเป้าหมายสูงสุดด้านความยั่งยืนของแสนสิริไม่ใช่เฉพาะการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนกรีนพารต์เนอร์ให้เติบโตไปด้วยกัน โดยแสนสิริได้ประกาศพันธกิจ อาสาเป็นผู้นำในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)

อีกหนึ่งตัวอย่างที่แสนสิริทำคือแนวคิดนวัตกรรมบ้านสีเขียว (Green Living Designed Home) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Key Driver ที่ยกระดับการพัฒนาโครงการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ รวมถึงเทรนด์การอยู่อาศัยที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในการลดผลกระทบและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ประกอบไปด้วยกลไกในการทำงาน 3 Green Framework เริ่มต้นจาก 1. Green Procurement คือการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ เลือกคู่ค้าที่ใส่ใจกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ที่มีการคำนึงถึงการผลิตที่ลดการใช้ทรัพยากรหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมวางเป้าหมายจัดซื้อวัสดุคาร์บอนตํ่า (Low-Carbon) ทั้งนี้ แสนสิริได้เลือกใช้วัสดุดังกล่าวไปแล้วกว่า 53% ในปี 2566 ถัดมาคือ 2. Green Construction ที่มีขั้นตอนก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การนำนวัตกรรม ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปของแสนสิริ ซึ่งทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างลง 3 เดือน ลดขยะจากการก่อสร้างได้ถึง 15% ช่วยลดฝุ่นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไซต์ก่อสร้างลงเป็นจำนวนมาก และ 3. Green Architecture & Design หรือการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย (Well-being) รวมถึงการออกแบบที่ผสานแนวคิดการพึ่งพาธรรมชาติ (Nature Based Design Solution) มาปรับใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานของบ้านและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พร้อมส่งมอบบ้านที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และรองรับการอยู่อาศัยของลูกบ้านอย่างดีที่สุด

“เราเป็นผู้พัฒนาโครงการ แต่ไม่ได้ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างเอง จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากคู่ค้าที่มีองค์ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นำเสนอวัสดุที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความยั่งยืนของเรา มีการขอคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาเป็น Benchmark” นายอุทัย กล่าว

สำหรับการจัดงาน Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียวในครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน พันธมิตรที่มีประสบการณ์แตกต่างกันจะสามารถแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่ Best Practice ในอุตสาหกรรมได้ อาทิ บางองค์กรโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม การปล่อยน้ำเสีย การชดเชยคาร์บอน หรือแม้กระทั่งเรื่องสิทธิพื้นฐานของแรงงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

จากรายงานของยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (UN Global Compact) ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอในภูมิภาคเอเชีย พบว่า ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ซีอีโอเอเชียให้ความสำคัญสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1. การเพิ่มทักษะแรงงาน 2. รวบรวมข้อมูลความยั่งยืน 3. เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจหมุนเวียน 4. ทบทวนค่านิยมองค์กร และ 5. สร้างความหลากหลายให้ซัพพลายเชน

แสนสิริ ชวนกรีนพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ระดมไอเดีย Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว

TGO ฉายภาพเมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ  

ดร.เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TG0) เน้นย้ำในหัวข้อเรื่อง เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ โดยระบุว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญสูงสุดในการขับเคลื่อนโลกไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutrality) และ “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกชนิด สุทธิเป็นศูนย์” (Net Zero GHG Emission) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในระดับประเทศ เมือง ประชาชน รวมถึงองค์กรธุรกิจ จะต้องมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง TGO หรือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ชุมชน ให้มีการประเมิน Carbon Footprint หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์ การจัดประชุม และงานอีเว้นท์ และภาคเมือง จังหวัด รวมไปถึงระดับบุคคล ดังนั้น ณ วันนี้ Carbon Footprint เป็นเรื่องที่ “Must have” ไม่ใช่ “Nice to have” อีกต่อไป

แสนสิริ ชวนกรีนพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ระดมไอเดีย Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว

ถอดประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำของไทย

Lessons and Learns ความยั่งยืนสร้างความหยัดยืนได้อย่างไร”

นางสาวปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ ระบุว่า สัญญาณการตอบรับ Megatrend ด้านความยั่งยืนจากฟากฝั่งผู้บริโภคมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ในวันนี้
การตั้งเป้าหมายด้าน “ความยั่งยืน” องค์กรอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ทำให้เรารู้สึกโดนบีบบังคับและรู้สึกสวนทางกับเป้าหมายด้านผลกำไร แต่สัญญาณจากผู้บริโภคที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่บอกเราว่า
อีกไม่นานเป้าหมายด้านความยั่งยืนกับเป้าหมายด้านการสร้างผลกำไรอาจจะกลายเป็นเรื่องเดียวกัน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) กล่าวว่า การจะมีที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน วัสดุมีความสำคัญอย่างมาก  วัสดุที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนต้องตอบโจทย์ในหลายมิติ  มีกระบวนการผลิตที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำกว่าหรือช่วยให้ที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน รวมไปถึงตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น มีคุณภาพอากาศที่ดี เป็นต้น เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญของมิติต่างๆ เหล่านี้ จึงพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ยั่งยืน และออกฉลาก SCG Green Choice เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสังคม

นายพีรกานต์ มานะกิจ ประธานอำนวยการ บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ จำกัด  เปิดเผยว่า การสร้างความยั่งยืนทางพลังงานอย่างหยัดยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน การใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมของคู่ค้าผู้ประกอบการ ไปจนถึงกลุ่มบุคคลผู้อยู่อาศัย ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใช้พลังงานในการดำเนินการกิจการหรือกิจวัตรประจำวัน เพราะฉะนั้นทุกคนจึงเป็นผู้เล่นสำคัญในการสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันหันมาใช้พลังงานสะอาด เพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และจะได้รับผลประโยชน์ในการลดภาระค่าไฟฟ้าอีกด้วย

นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “แสนสิริยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในพันธกิจสีเขียว โดยมีการปลูกฝังเรื่องของ Sustainability ให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจ มีการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว และดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ประเมินและวิเคราะห์ผลที่ได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของแสนสิริคือการนำส่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมี Value Chain และ Supply Chain ที่ค่อนข้างยาว ดังนั้นเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญจุดที่จะบริหารจัดการ อาทิ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้วัสดุ มีการออกแบบที่ช่วยให้ใช้คอนกรีตลดลง และเปลี่ยนมาใช้ Green Cement ลดการปล่อย CO2 ในกระบวนการผลิต นอกเหนือไปจากการสร้างมาตรการและการวัดผลแล้ว การสร้างความมีส่วนร่วมที่เกิดประโยชน์กับ Stakeholder เหล่านี้ก็ต้องหาแนวทางและวิธีการในการทำ ซึ่งนำมาสู่แนวคิดบ้าน Green Living Designed Home ที่เกิดจากทั้งนวัตกรรมในโรงงานเราเอง การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ติดตั้งแผงโซล่าร์ และมาจากกระบวนการสร้างที่คำนึงถึงการจัดการขยะที่ดี ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่า ได้บ้านที่ดี แข็งแรง รวมถึงผลกระทบต่อโลก ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความหยัดยืนให้กับแสนสิริที่ปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ของโลก

แสนสิริ ชวนกรีนพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ระดมไอเดีย Rethinking Sustainability ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล BUD :D AWARD (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
เคทีซีเปิดโฉม KTC TOUCH สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Biz Café
เริ่มแล้ว!! สร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่น’ HBA เชื่อดันเศรษฐกิจ-ตลาดบ้านคึกคัก เพิ่มโอกาสให้มีบ้านง่ายขึ้น
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล Bud :d Award (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลง...
ข่าวอสังหา
Cover
เคทีซีเปิดโฉม KTC TOUCH สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ...
ข่าวสาร
เริ่มแล้ว!! สร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่น’ Hba เชื่อดันเศรษฐกิจ ตลาดบ้านคึกคัก เพิ่มโอกาสให้มีบ้านง่ายขึ้น
เริ่มแล้ว!! สร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่...
ข่าวอสังหา
Bam 25th Anniversary Happy Songkran Festival สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
BAM 25th Anniversary Happy Songkran Festival สื...
ข่าวสาร
Cover
“แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป” จัด A5 RUN WITH LOVE สมทบท...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

7R301639 Edit 1 scaled 1
Untitled 2 32
115

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
IMG 1641796602 1037
Untitled 2 32
105.42

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,290,000 บาท
IMG 1637223398 4442
Untitled 2 32
112 - 130

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,850,000 บาท
IMG 1630339085 4575
Untitled 2 32
127-160

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,890,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad