Asset Wise Modiz Ad

ส่ง 3 กลยุทธ์หลัก ผลักดันพลัสฯ สู่ผู้นำด้าน SUSTAINABLE SOCIETY มุ่งพัฒนาการดูแลโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน

ส่ง 3 กลยุทธ์หลัก ผลักดันพลัสฯ สู่ผู้นำด้าน SUSTAINABLE SOCIETY มุ่งพัฒนาการดูแลโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน
Homeday
ส่ง 3 กลยุทธ์หลัก ผลักดันพลัสฯ สู่ผู้นำด้าน Sustainable Society มุ่งพัฒนาการดูแลโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน

ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยแบบครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญของ SUSTAINABLE SOCIETY และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยส่ง  3 กลยุทธ์ คือ มุ่งสร้างค่านิยมรักษ์โลก เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และตั้งเป้าเป็นองค์กร Net Zero ในปี 2050

นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า “พลัส ให้ความสำคัญกับ SUSTAINABILITY มาโดยตลอด เราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้นไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน ดังนั้น พลัสฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”

ส่ง 3 กลยุทธ์หลัก ผลักดันพลัสฯ สู่ผู้นำด้าน Sustainable Society มุ่งพัฒนาการดูแลโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน

3 กลยุทธ์หลักของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในการขับเคลื่อนสู่ SUSTAINABLE SOCIETY สังคมยั่งยืน คือ

  1. สร้างค่านิยมรักษ์โลก
    ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร พนักงานและลูกบ้าน มีการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านการจัดอบรมและเวิร์คช็อปที่เกี่ยวข้อง  เช่น การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท  รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจหลักการ REDUCE, REUSE, RECYCLE, REPAIR และ UPCYCLE  โครงการยังมีการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทต่าง ๆ อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มุ่งเน้นการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เช่น ลดการใช้กระดาษ เปลี่ยนไปใช้ QR CODE  ในการบันทึกการประชุม การทำธุรกรรมต่างๆ เป็น Cashless รวมไปถึงการเลือกใช้หลอดไฟ LED ในพื้นที่ส่วนกลาง นำระบบ Sensor ไฟเปิดปิดอัตโนมัติมาใช้ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงมีการใช้พลังงานทดแทน SOLAR CELL กับไฟในสวน  มีการวางแผนการทำงานให้ประหยัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนที่ยั่งยืนร่วมกับลูกบ้าน  เช่น จัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ในชุมชนใกล้เคียง  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับเสียง ดูดซับฝุ่น และเพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้น 
  1. เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
    พลัส ฯ พิจารณาคัดเลือก VENDOR ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการทำงานต่างๆ  VENDOR ที่ร่วมงานต้องมีความมุ่งมั่นเห็นความสำคัญด้านความยั่งยืนร่วมกัน มีการใช้วัสดุรีไซเคิลและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ถูกจัดทำเป็นโครงการ VEN DOR GREEN LIST เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เช่น บริษัทล้างแอร์ที่ใช้น้ำยาแอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัททำความสะอาดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ  รวมไปถึงการมองหาวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ  และประหยัดงบประมาณ
  1. ตั้งเป้าเป็นองค์กร Net Zero ในปี 2050
    มีการร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนา ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การอบรมความรู้การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้เครื่องมือในการควบคุม ดักจับก๊าซ การมีตัวกรอง เครื่องทำการตกตะกอน ถังทำใส รวมถึงการบำบัดแบบชีวภาพเพื่อจำกัดหรือลดระดับการปล่อยก๊าซเสียหรือของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  รวมถึงโครงการยังมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อช่วยยกระดับความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ร่วมมือกับองค์กรภายนอก  ช่วยประหยัดพลังงานต่างๆภายในโครงการที่ดูแล ตั้งเป้าองค์กรเป็น Net Zero ในปี 2050
ส่ง 3 กลยุทธ์หลัก ผลักดันพลัสฯ สู่ผู้นำด้าน Sustainable Society มุ่งพัฒนาการดูแลโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน
ส่ง 3 กลยุทธ์หลัก ผลักดันพลัสฯ สู่ผู้นำด้าน Sustainable Society มุ่งพัฒนาการดูแลโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน
ส่ง 3 กลยุทธ์หลัก ผลักดันพลัสฯ สู่ผู้นำด้าน Sustainable Society มุ่งพัฒนาการดูแลโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน

นางสาวนฤมล  กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามั่นใจว่ากลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านนี้ จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านการดูแลโครงการที่ใส่ใจเรื่อง SUSTAINABLE SOCIETY ด้วยทั้งองค์กรมีการตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จึงมีการเทรนนิ่งพนักงานทุกคนให้ผ่านหลักสูตรด้าน WASTE MANAGEMENT การจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการต่อเนื่องทุกไตรมาส  เพื่อการก้าวสู่กรีนคอมมูนิตี้ สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า พนักงาน และชุมชนต่อไป ซึ่งในปี 2024 ในฐานะผู้บริหารจัดการที่พักอาศัยมากกว่า 400 โครงการ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบลง 5% จากปีที่แล้วคิดเป็นปริมาณขยะมากถึง 1,520 ตัน และสามารถคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) ได้มากถึง 30% ของปริมาณขยะทั้งหมด  รวมถึงมีโครงการที่ดูแลมากว่า 60% ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประหยัดพลังงานทั้งการใช้ไฟฟ้าและน้ำลดลง  โดยตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง 3% อีกด้วย ”

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

How to เริ่มต้นวางแผนซื้อบ้าน/คอนโดฯ อย่างไรให้มั่นใจยุคดอกเบี้ยสูง
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จิพร้อมทำกิจกรรมตอาสาเพื่อชุมชน
ธอส. เตรียมจัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน พร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. หลังเปิดให้ลูกค้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ณ สาขานครราชสีมา ประสบความสำเร็จ
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
How To เริ่มต้นวางแผนซื้อบ้าน/คอนโดฯ อย่างไรให้มั่นใจยุคดอกเบี้ยสูง
How to เริ่มต้นวางแผนซื้อบ้าน/คอนโดฯ อย่างไรให้...
ข่าวอสังหา
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จิพร้อมทำกิจกรรมตอาสาเพื่อชุมชน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกั...
ข่าวอสังหา
ธอส. เตรียมจัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน พร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. หลังเปิดให้ลูกค้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ณ สาขานครราชสีมา ประสบความสำเร็จ
ธอส. เตรียมจัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภา...
ข่าวอสังหา
เคทีซีมอบสิทธิพิเศษในงานนอคนอคแฟร์ 2024
เคทีซีมอบสิทธิพิเศษในงานนอคนอคแฟร์ 2024
ข่าวสาร
พฤกษา โฮลดิ้ง ดัน “green Leaf Energy” รุกธุรกิจโซลาร์รูฟ เตรียมขึ้นแท่น “ผู้นำนวัตกรรม บ้านประหยัดพลังงาน” ช่วยคนไทยประหยัดค่าไฟสูงสุด 70%
พฤกษา โฮลดิ้ง ดัน “Green Leaf Energy” รุกธุรกิจ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เดอะ คอนเนค สเปซ ราชพฤกษ์ 345 (the Connect Spez Ratchaphruek 345) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ดีไซน์ใหม่ สไตล์ Modern British House เชื่อมโยงทุก Generation บนทำเลศักยภาพ ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ และโลตัส นอร์ท ราชพฤกษ์
รีวิว เดอะ คอนเนค สเปซ ราชพฤกษ์-345 (THE CONNEC...
Sponsor
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1625559272 9782
Untitled 2 32
140-275

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,000,000 บาท
IMG 1640442432 7520
Untitled 2 32
110-160

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,600,000 บาท
IMG 1629177906 6589
Untitled 2 32
96-156

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,000,000 บาท
IMG 1643126456 9457
Untitled 2 32
217 - 310

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 28,600,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad