Asset Wise Modiz Ad

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาดโครงการเปิดตัวใหม่ไตรมาสสี่มูลค่าประมาณ 140,000-150,000 ล้านบาท

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาดโครงการเปิดตัวใหม่ไตรมาสสี่มูลค่าประมาณ 140,000-150,000 ล้านบาท
Homeday
“แอล ดับเบิลยู เอส” คาด 2

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาดผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เร่งเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาสสี่ ปี 2566 โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่าประมาณ 140,000-150,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชะลอแผนการเปิดตัวโครงการในช่วงไตรมาสสาม เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจน

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาด 3

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสสี่ปี 2566 ว่า เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชะลอแผนการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยในไตรมาสสามของปี 2566 ทำให้จำนวนโครงการและจำนวนหน่วยเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2565

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาด 4

โดยในเดือน มกราคม-กันยายน 2566 มีจำนวนโครงการเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทั้งสิ้น 304 โครงการ จำนวน 67,772 หน่วย ลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัว 76,346 หน่วย ในระยะเดียวกันของปี 2565  คิดเป็นมูลค่าเปิดตัวโครงการใหม่อยู่ที่ 338,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากมูลค่าเปิดตัวโครงการ 326,570 ล้านบาท ในระยะเดียวกันของปี 2565 จำนวนหน่วยเปิดตัวลดลงในขณะที่มูลค่าการเปิดตัวสูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเปิดตัวที่อยู่อาศัยในระดับราคาเกิน 10 ล้านบาทต่อหน่วยเพิ่มขึ้นส่งผลให้มูลค่าการเปิดตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ที่ลดลง 

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาด 5

การเปิดตัวโครงการใหม่ใน 9 เดือนแรกของปี 2566 จำนวน 304 โครงการ 67,772 หน่วย มูลค่า 338,655 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 61 โครงการ คิดเป็นจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ 31,325 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 85,782 ล้านบาท ลดลง 21% และ 11% ตามลำดับเมื่อเทียบกับ จากจำนวนหน่วยเปิดตัว 39,421 หน่วย และมูลค่าเปิดตัว 96,836 ล้านบาท ในระยะเดียวกันของปี 2565 โดยมีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวที่ 27% ลดลงจากอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวในระยะเดียวกันของปี 2565 ที่  31% โดยที่ราคาขายเฉลี่ยของอาคารชุดพักอาศัย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ 2.73 ล้านบาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 2.45 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาด 6

ในขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ส่วนที่เหลือเป็นส่วนของการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทจำนวน 164 โครงการ  จำนวน 31,345 หน่วย ลดลง 0.23% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 130,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.18% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2565 ที่มีจำนวนหน่วยเปิดตัว 31,418 หน่วย และมูลค่าเปิดตัว 128,047  ล้านบาท โดยมีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวโครงการที่ 8% ลดลงจากอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวที่ 13% ของระยะเดียวกันของปี 2565 โดยมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 4.17 ล้านบาทต่อหน่วยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยที่ 4.07 บาทต่อหน่วย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565  และเป็นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยที่ระดับราคาเกิน 10 ล้านบาท จำนวน  79 โครงการ จำนวน 5,102 หน่วย ลดลง 7.18% เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัว 5,497 หน่วยในระยะเดียวกันของปี 2565 โดยมีมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ของบ้านพักอาศัยระดับราคาเกิน 10 ล้านบาทที่ 122,025 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 20% จากมูลค่าการเปิดตัวโครงการที่ 101,687 ล้านบาท โดยมีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวเฉลี่ยที่ 12% ลดลงจากอัตราการขายเฉลี่ยที่ 19% ในระยะเดียวกันของปี 2565 โดยที่ระดับราคาขายเฉลี่ยของบ้านระดับราคาเกิน 10 ล้านบาทอยู่ที่ 24.1 ล้านบาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยที่ 19.2 ล้านบาทต่อหน่วย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565

“แอล ดับเบิลยู เอส” คาด 7

“จากการที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ชะลอแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสามของปี 2566 ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเร่งเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวนประมาณ 40,000-41,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 140,000-150,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นยอดขายและรับรู้รายได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี โดยคาดว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ทั้งหมดในช่วงไตรมาสสี่ของปี 2566 โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ในส่วนของอาคารชุดพักอาศัยคาดว่าจะเปิดตัวประมาณ 30% ของจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ทั้งหมดที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท” นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว 

จากแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลของผู้ประกอบการอสังหาฯ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 นายประพันธ์ศักดิ์ คาดว่าจะทำให้ภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ของที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2566 จะใกล้เคียงกับปี 2565 หรือเติบโตไม่เกิน 5% โดยคาดว่าจะมีจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ 105,000-108,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 474,000-488,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีจำนวนการเปิดตัว 103,000 หน่วยคิดเป็นมูลค่า 457,000 ล้านบาท

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโครงการ รวม 1,300 ไร่ มูลค่า 50,000 ล้านบาท
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปีนี้เปิดเพิ่มอีก 2 โครงการ ย่านเพชรเกษม และพระราม 2 รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ EV ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโครงการ รวม 1,300 ไร่ มูลค่า 50,000 ล้านบาท
8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโ...
ข่าวอสังหา
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปีนี้เปิดเพิ่มอีก 2 โครงการ ย่านเพชรเกษม และพระราม 2 รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่...
ข่าวอสังหา
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “electric Vehicle Asia และ Ievtech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ Ev ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย...
ข่าวสาร
เคทีซีเผยพฤติกรรมคู่รักนิยมเดินงานเวดดิ้งแฟร์ ดันยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อครั้งสูงกว่าปกติ
เคทีซีเผยพฤติกรรมคู่รักนิยมเดินงานเวดดิ้งแฟร์ ด...
ข่าวสาร
พฤกษา รุกตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า เปิดตัวโปรเจ็กต์แฟลกชิป “เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล” ผสานจุดแข็งที่เป็นเลิศในทุกมิติ Medical Wellness Synergy เติมเต็มชีวิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบความคุ้มค่าที่เหนือกว่าอย่างมีระดับ เริ่ม 30 40 ล้านบาท
พฤกษา รุกตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า เปิดต...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1638687129 3808
Untitled 2 32
145-215

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,190,000 บาท
IMG 1630677990 3007
Untitled 2 32
135 – 294

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,990,000 บาท
IMG 1636979530 1726
Untitled 2 32
96

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,700,000 บาท
IMG 1637309016 6804
Untitled 2 32
103-110

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad