Asset Wise Modiz Ad

MQDC จับมือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ไขกลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยปลอดไวรัส COVID-19 The Secret of MQDC’s COVID-Free Design

MQDC จับมือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ไขกลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยปลอดไวรัส COVID-19 The Secret of MQDC’s COVID-Free Design
Homeday


10 มีนาคม 2564 กรุงเทพฯ –
นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิต หรือ ‘For All Well-Being’ จึงนำเสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ลดการระบาดและการแพร่เชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรีย MQDC ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) เปิดกลยุทธ์ “COVID-Free Design” หรือหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะที่ปราศจากการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย ควบคู่มาตรฐาน MQDC Well-Being Standard ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของลูกบ้านในทุกโครงการของ MQDC ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดของโรค COVID-19

“MQDC มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสร้างมาตรฐานการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดการแพร่กระจายเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส รวมถึง COVID-19 เพื่อสร้างสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ลูกบ้านทุกคน ผ่านโครงการของ MQDC ที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ตามแนวคิด ‘For All Well-Being’ จึงได้ร่วมมือกับ RISC by MQDC พัฒนากลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ลดการระบาด พร้อมแบ่งปันความรู้ต่อสังคม ผ่านแคมเปญ The Secret of COVID-Free Design หรือแนวคิดการออกแบบพื้นที่ที่ปลอดโรค COVID-19 ควบคู่มาตรฐาน MQDC Well-Being Standard เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ทั้งลูกบ้าน ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ให้มีความมั่นใจ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal)” นายวิสิษฐ์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า หลักของการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของโครงการที่อยู่อาศัยในช่วงโรคระบาดมีความละเอียดอ่อนมาก เราจึงเร่งพัฒนากลยุทธ์การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อลดการแพร่ระบาดในที่อยู่อาศัยและชุมชน จนสามารถสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจน หรือ “The Secret of COVID-Free Design” ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ที่ผนวกมาตรฐาน MQDC Well-Being Standard คือ

1. Disinfection Zone การออกแบบพื้นที่ปลอดเชื้อของบ้าน เพื่อดักและระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยกำหนดและออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ เช่น การออกแบบ Foyer ที่มีประตูสองชั้นบริเวณทางเข้า-ออก การติดตั้งระบบฟอกอากาศบริเวณทางเข้า-ออก (Entrance Air Purifier) และในลิฟต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศและเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวต่างๆ ที่อาจติดเข้ามากับเสื้อผ้า กระเป๋า รวมทั้งการติดตั้งพรม Antiviral & Allergy Free (AVA) และเคหะสิ่งทออื่นๆ ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถดักและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจติดมากับรองเท้า เพื่อเป็นการลดจำนวน และลดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรค

2. Smart & Touchless การลดการสัมผัสเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ การออกแบบพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดการสัมผัสในพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางที่ต้องใช้ sensors และระบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย Facial Recognition ใช้ระบบสแกนใบหน้า พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิในการเข้า-ออก Automatic Door ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการสัมผัส Sensor Faucet ก๊อกน้ำเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการสัมผัส Touchless Lift ระบบลิฟต์ที่ช่วยลดการสัมผัสด้วยการใช้รังสีอินฟราเรด หรือ Virtual screen พร้อมการฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยการใช้นาโนเทคโนโลยีเคลือบผิว

3. Happy Working from Home การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคลเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ที่ถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย การออกแบบที่รองรับสรีระและอิริยาบถต่างๆ ของผู้อาศัย มีกล่องเพื่อรับ-ส่งพัสดุและอาหาร (Disinfection Box) เพื่อฆ่าเชื้อบนกล่องพัสดุก่อนถึงมือลูกบ้าน ตลอดจนการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายด้านอุณหภูมิ และคุณภาพอากาศที่ดี เช่น การออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมควบคู่กับระบบนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลางที่จัดให้เป็น Co-Working Space ที่ระบายอากาศดี และรักษา Physical Distancing เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่ให้มี Phone Booth เพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างกัน การจัดเตรียมตู้จ่ายอาหารอัตโนมัติ (Vending Machine) ในพื้นที่พักอาศัยเพื่อความสะดวกกรณีปิดเมือง (Lockdown)

4. Management Protocol การกำหนดนโยบาย และหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบและข้อกำหนดของการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ซึ่ง ประกอบไปด้วย Infection Prevention โดยประกาศหลักการทำลายเชื้อในยุคการระบาดของโรค COVID-19 และวิธีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ถูกต้อง มาตรการการเว้นระยะลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการออกแบบเพื่อลดการพบปะและการสัมผัสผ่านระบบสื่อสารแอปพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งนี้เรายังมีนโยบายให้ติดตั้ง เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2 ที่ไม่เพียงฟอกอากาศเพื่อลด PM2.5 ในพืนที่สาธารณะ แต่ยังสามารถกำจัดเชื้อไวรัสแลแบคทีเรียได้ Cleaning การควบคุมมาตรฐานด้านความสะอาดและการประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ และ Waste Disposal ทุกโครงการจัดเตรียมถังขยะหรืออุปกรณ์สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ หรือ ถุงแดงซิปล็อคจำกัดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค และนำไปกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง

“ทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทาง MQDC และ RISC ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของลูกบ้าน และชุมชน รวมถึงลดโอกาสการสัมผัสและการติดเชื้อ COVID-19 จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC เพื่อให้พื้นที่ภายในโครงการเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ COVID-19 ส่งเสริมแนวคิด ‘For All Well-Being’ อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นรูปธรรม” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘The Art of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1625760036 5002
Untitled 2 32
96 – 117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,090,000 บาท
Screenshot 2021 11 03 165459 1
Untitled 2 32
160-190

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,790,000 บาท
Screen Shot 2565 03 28 at 16.20.10
Untitled 2 32
143 - 218

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,990,000 บาท
IMG 1631431101 3347
Untitled 2 32
26.5-29

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,790,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad